English | العربية

ארכיון התגית: וואדי ערה

התנגדות רחבה לתכנית חדשה להרחבת כביש 65

הודעה לעיתונות, 6 במרץ 2014

התנגדות רחבה לתכנית חדשה להרחבת כביש 65, כביש ואדי ערה – שתהפוך את כל הצמתים הקיימים בו למחלפים ותגדיל את מספר הנתיבים ל-3 לכל כיון. עמותת ‘במקום’ הגישה התנגדות לוועדה לתשתיות לאומיות בשמם של עשרות תושבים מיישובים שונים בוואדי עארה.

התנגדות להרחבת כביש 65 באזור ואדי עארה

התנגדות, 2014

בחודש יוני 2014 התקבלה ההחלטה של הוועדה לתשתיות לאומיות ביחס להשגות הרבות שהוגשו נגד התכנית להרחבת כביש 65 – כביש וואדי עארה. הוועדה החליטה לאמץ את מרבית ההמלצות של החוקר, ובכך קיבלה באופן חלקי מספר טענות שהועלו נגד התכנית על ידי מספר גדול של מתנגדים, בינהם השגות ‘במקום’.

הכשרת הישוב מצפה אילן – החלטה שלא תעמוד במבחן משפטי

הודעה לעיתונות, 5 באפריל 2011

עמותת ‘במקום’ הגישה את התנגדותה לתכנית מתאר מקומית עבור הישוב ‘מצפה אילן’ שבוואדי ערה. בהתנגדות נטען, כי ההליכים להכשרה ולהסדרה התכנונית של הישוב לא מותירים כל ספק לגבי ההפליה שמפגינים מוסדות התכנון כלפי תושבי דאר אלחנון, וכי השטח המוצע להסדרת הישוב הוא שטח בעל איכויות סביבתיות גבוהות במיוחד.

דאר אל חנון

היישוב דאר אל חנון ממוקם בואדי עארה. היישוב הקרוב אליו ביותר הוא ערערה, הנמצאת במרחק קילומטר מזרחה. בתי דאר אל חנון קיימים מאז שנת 1925 על קרקע בבעלות פרטית. אף על פי כן, מעולם לא טרחו רשויות המדינה לקדם או ליזום תכנון באזור זה. כיום מתגוררות ביישוב כ-80 נפשות בתשעה בתים. למעמד היישוב כ”בלתי-מוכר” יש השלכות רבות על חיי היומיום של התושבים, בין היתר נמנע מהם לפתח תשתיות, לשפר ולהרחיב את יישובם, וחמור מכך: בתים רבים נהרסו ונגד אחרים תלויים ועומדים צווי הריסה.