English | العربية

ארכיון התגית: עמק הצבאים

על גבולות ותכנון: תיחום, גידור, הפרדה

כנס, 2003

הכנס השנתי של במקום לשנת 2003 התקיים ב 18 ביוני במכון ון ליר, הוקדש לדיון בהיבטים השונים של מושג הגבול. הגבול הוא חלק מן השפה המרחבית אלא שמשמעויותיו החברתיות אינן מובנות מאליהן. בכנס נדונו משמעויות אלו והועלו השאלות לשם מה תוחמים את המרחב, למי זה כדאי ומי ניזוק מכך. הכנס עסק בצורות שונות של תיחום – כביש, פארק גידור וחומה, כפי שהן מופיעות כיום במציאות הישראלית ובמסגרת עבודתם של המתכננים.