English | العربية

ארכיון התגית: ערערה

איזה מין מרחב? המדיניות התכנונית מנקודת מבט מגדרית

סדרת מפגשים, 2004

סדרת מפגשים ביוזמת עמותת ‘במקום’, בשיתוף מכון ון ליר וקרן היינריך בל, שנועדה לבחון את ההתייחסות החברתית-תרבותית השונה לה זוכים גברים ונשים, שיוצרת את זהותם המגדרית. האם וכיצד צרכים מגדריים באים לידי ביטוי במדיניות התכנון? מהי תמונת המצב ב”שטח”? וכיצד מתמודדים גברים ונשים עם מציאות תכנונית נתונה