English | العربية

שקיפות

בהתאם לחובה שנקבעה בחקיקה שהעבירה הממשלה במסגרת מאבקה לפגיעה בארגונים המבקרים את מדיניותה, עמותת במקום מבקשת לציין כי היא ארגון שעיקר מקורות המימון שלו מתרומות מישויות מדיניות זרות.

דוחות כספיים באתר גיידסטאר


 דיווח על תרומות מיישויות זרות

2018 רבעון 1

2015 רבעון 4

2014 עד אוגוסט

2013 רבעון 3

2013 רבעון 2

2013 רבעון 1

2012 רבעון 4