English | العربية
header_image

דעו את זכויותיכם! זכויות תושבים וחובות המדינה בהליך הסדר קרקעות

אוגוסט 2021

 

מדינת ישראל התחילה בהליך הסדר קרקעות בירושלים המזרחית. עקרון מרכזי בהליך הסדר הוא עקרון השקיפות לפיו מחויבת המדינה בהפצת מידע ופרסום במספר נקודות זמן לאורך התהליך. אך מדינת ישראל, בניגוד לחוק, מקדמת הליך הסדר ללא הפרסום הנדרש. דבר הפוגע בהליך כולו ובאמינות הרישום. ההתנהלות המחפירה הזו מעוררת את החשש כי בכסות של הליך ההסדר המדינה מבקשת לנכס את הקרקע ולרשום אותה על שמה.

 

עמותת במקום מתכבדת להציג לציבור את אתר המפות הנעלמות.

מאי 2021

יום ירושלים הוא היום שבו נולדה ״ירושלים המזרחית״ אשר סופחה למדינת ישראל באופן חד צדדי. יום זה מסמל בעיני רבים לא את איחודה של העיר אלא דווקא את תהליך הנישול הממושך של הפלסטינים תושבי ירושלים והסביבה מאדמותיהם.  

ישראל לא לומדת!

מאי 2021

אנחנו מצטרפים לקריאה לשים קץ לכיבוש, להפסקת האלימות, ולפגיעה בחפים מפשע בעזה. אנחנו מוסיפים פנייה אל קהילת המתכננים לא לתת יד לתכנון שדוחק את הפלסטינים ממקומותיהם ולא מאפשר להם חיים בכבוד ומימוש זכויותיהם. אנחנו מייחלים שישראל תלמד כבר שהשימוש בכוח הוא בחירה הדנה את כולנו לחיים בצל אלימות תמידית.  

מעקב צווים והריסות בתים בשטח סי

אפריל 2021

עמותת במקום אוספת בעקביות, במשך קרוב ל-15 שנה, את הנתונים היבשים על צווי הריסה והריסות בפועל של בתים ומבנים של פלסטינים ושל מתנחלים בשטחי C.

 

למען עתיד טוב יותר

 בדצמבר 2020

שמחות לעדכן שהצלחנו לגייס מעל ל-200,000 ₪. ההצלחה היא של כולנו ובתקופה בה המרחב של החברה האזרחית בכלל ושל ארגוני זכויות האדם בפרט הולך ומצטמצם, אין הדבר מובן מאליו!

התנגדות לכביש עוקף אל-ולג’ה

20 בדצמבר 2020

מועצת הכפר ולג’ה, בעלי קרקע תושבי הכפר יחד עם העמותות במקום ועיר עמים הגישו התנגדות לתכנית להלבנה והרחבה של כביש “עוקף ולג’ה” אשר מחבר בין ירושלים והתנחלות הר גילה דרך אדמות הכפר. הכביש מהווה תנאי לקידומה של תכנית אחרת שעניינה הרחבת ההתנחלות הר גילה.

התנגדות לתכנית לשדרוג מסילת הרכבת באר-שבע דימונה

דצמבר 2020

ההתנגדות הוגשה יחד עם המועצה האזורית לכפרים הבדואים הבלתי מוכרים בנגב ומרכז עדאלה. התכנית צפויה לפגוע באופן חמור במרקם החיים בכפרים הלא מוכרים המצויים לאורכה, בזמן שהשגשוג שהרכבת מביאה מדלג מעליהם.

הוסר איום ההריסה של בית הספר בראס א תין

דצמבר 2020

ילדי הקהילה יימשיכו לממש את זכותם לחינוך בקרבת בתיהם. בית המשפט העליון מנע את ההריסה עד שייתקיים דיון שבו תוכל הקהילה להציג את טענותיה.

יום זכויות האדם בינלאומי

10 בדצמבר 2020

כבכל שנה קובע האו”ם נושא עבור יום זכויות האדם הבינלאומי. הנושא שנבחר השנה הוא לבנות מחדש טוב יותר (Build Back Better)תוך הבטחת ההגנה על זכויות האדם במסגרת המאמץ הגלובלי ליציאה והתאוששות ממגיפת הקורונה. השגת המטרות הגלובליות תלויה ביכולת ליצור שוויון הזדמנויות לכולם

התנגדות לתוכנית מתאר כוללנית עארה-ערערה

יוני 2020

בתחילת שנת 2020 במקום הגישה התנגדות לתוכנית המתאר הכוללנית של המועצה המקומית עארה-ערערה בשיתוף למעלה מ-30 תושבים. עיקרי הטענות נגד התוכנית התייחסו לחוסר אפשרות לממש את הוראות התוכנית ולהציע פתרונות דיור של ממש עבור תושבי המועצה. עוד נטען כנגד התעלמות התוכנית מלהציע פתרונות להכרה והסדרה תכנונית של המתחם אל מנסורה שבצפון-מזרח המועצה.