English | العربية

שטח עיקרי

כלל שטחי הבנייה שנועדו עבור המטרה העיקרית שלשמה הוקם המבנה. לדוגמה, במגרש שייעודו מגורים, השטח העיקרי הוא השטח הבנוי שמשמש בפועל למגורים.

הפקעה לצרכי ציבור

הליך שבמסגרתו עוברת קרקע פרטית לבעלותה של רשות ציבורית. החוק מאפשר לרשות מקומית לבצע הפקעה לצורכי ציבור (כבישים, גנים ציבוריים ועוד). הרשות המקומית חייבת לשלם לבעלי הקרקע רק במקרה שהשטח המופקע עולה על 40 אחוזים מגודל החלקה. המונח "שטח מגרש ברוטו" מתייחס לשטח המגרש לפני ההפקעה. המונח "שטח מגרש נטו" מתייחס לשטחו אחרי שהוקטן כתוצאה מהפקעה.

הקלה

חריגה או סטייה מהוראות התוכנית שנמצאת בתוקף. במסגרת בקשות להיתרי בנייה, החוק מאפשר לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה לאשר הקלות מסוימות – למשל, להתיר בניית יותר קומות מכפי שנקבע בתוכנית. בכל מקרה של בקשה להיתר בנייה הכוללת הקלה, מחובתה של הוועדה המקומית להודיע על כך לשכנים ולאפשר להם להתנגד. החוק והתקנות מגדירים מהו היקף הסטייה מהוראות התוכנית שאותו ניתן לאשר בהקלה.

רוזטה

עיגול שמופיע בתשריט ואשר מתאר את תוואי הדרך. ברוזטה מופיעים מספר הדרך, רוחבה וקווי הבניין משני צדיה.

קו בניין

המרווח שבין המבנה לבין גבולות המגרש, כפי שהוא נקבע בתוכנית. קו הבניין הקדמי הוא המרווח שבין המבנה לבין הדרך הסמוכה. ביחס אליו מוגדרים קווי הבניין האחורי והצדדיים.

רוחב זכות הדרך

רוחב הדרך כפי שהוא מוגדר בתוכנית.

דרך

כביש (כולל מדרכות), שביל או כל דרך אחרת, בין שהיא קיימת ובין שהיא מסומנת בתוכנית.

שימוש

מכלול הדברים השונים שמותר לעשות בקרקע. לדוגמה, תוכנית יכולה לקבוע כי באיזור שייעודו מגורים מותר להקים, בנוסף למבני מגורים, גם בתי אבות וגני ילדים.

מועצה ארצית לתכנון ולבנייה

מוסד התכנון הארצי, שבו חברים נציגי הממשלה, נציגי הרשויות המקומיות ואנשי ציבור. בסמכותה לאשר תוכניות מתאר מחוזיות ולהמליץ לממשלה לאשר תוכניות מתאר ארציות.

ועדה מחוזית לתכנון ולבנייה

מוסד תכנון שאחראי על מחוז שלם, ושבו חברים נציגי ממשלה, נציגי רשויות מקומיות ונציגים של גופים ציבוריים. בסמכותה לאשר את רוב תוכניות המתאר המקומיות והתוכניות המפורטות.