English | العربية

אבו תלול

רקע

הכפר אבו  תלול מונה כ-1,600 נפשות ונמצא דרומית לכביש באר שבע – דימונה, במרחק של כ-10 ק”מ מבאר שבע. תושביו גרו במקום עוד לפני קום המדינה והם הבעלים, על פי עדותם, של 95% משטחו, המשתרע על פני כ-3,500 דונם. היישוב חסר כל תשתיות: חשמל, מים וביוב אינם קיימים, והבנייה ברובה הגדול ארעית מפחד ההריסות שנעשות מדי פעם על ידי המדינה.

התושבים מתחלקים ל-8 משפחות שונות: אל אעאסם – הגדולה מכולן, אל עמראני, אבו גטיפאן, אל נבארי, אבו סולב, אל פיומי, אל חמידי, אבו כף.

ביישוב שני בתי ספר יסודיים, מכיתות גן ועד כיתה ט’. בכל בית ספר כ-700 תלמידים. כמו כן, יש במקום מסגד, מרפאת קופת חולים כללית ומכולת קטנה.

בשנת 2005, במהלך הכנתה של תכנית המתאר המחוזית לטרופולין באר שבע, בשנת 2005 החליטה המדינה לקדם את ההכרה בכפר אבו תלול.

פעילות במקום

סדנת תכנון – בשנת 2005 החליטה המדינה לקדם את ההכרה בכפר אבו תלול, תוך כדי הליך הכנתה של תכנית המתאר המחוזית למטרופולין באר שבע. על כן הוא נבחר על ידי ‘במקום’, בהתייעצות עם המועצה האיזורית להכרה בכפרים הבדווים הלא מוכרים בנגב, כמקום שראוי וכדאי לקיים בו סדנת זכויות תכנון.

התנגדות –  באוקטובר 2006, הגישה ‘במקום’ יחד עם תושבי היישוב התנגדות לתכנית מתאר מחוזית חלקית, שמטרתה להכיר בכפר אבו תלול כנקודת יישוב. ההתנגדות לא הטילה ספק בצורך להכיר ביישוב, אלא הדגישה את חשיבות שיתוף האוכלוסייה בהליכי התכנון המיועדים עבורה; דרשנו להגדיר את היישוב כיישוב כפרי-קהילתי המיועד לתושביו בלבד, ולאפשר את הפיתוח הכלכלי של היישוב.

מפגשי נשים – לקראת סוף הסדנה התקיימו מפגשי נשים בקרב מספר משפחות שונות, כשכל משפחה אירחה את המפגש באזור המגורים, שהוא המרחב הפתוח לנשות המשפחה המורחבת.

מסמך עקרונות תכנון – שיאה של הסדנה היה גיבוש מסמך עקרונות על ידי התושבים, בליווי מקצועי של צוות ‘במקום’. המסמך משקף את רצון וצרכי התושבים בכל הקשור לאופי ומבנה היישוב העתידי, בתרגום ל”שפה תכנונית”. המסמך הופץ בקרב תושבי אבו-תלול לעיונם וחתימתם. עם תום שלב זה, נשלח המסמך למקבלי ההחלטות הרלוונטיים.

ליווי תכנוני – בסוף 2007 נבחר מתכנן ליישוב על ידי המועצה האזורית אבו-בסמה, והתקיימה פגישה ראשונה עם נציגי התושבים ונציגי ‘במקום’. העבודה שהוטלה עליו כוללת עריכת תכנית מתאר מקומית כוללת ליישוב, ועריכת תכנית מפורטת עבור מרכז השירותים שלו. צוות התכנון התחיל את עבודתו במחצית שנת 2008, והתחייב להגיש את עבודתו לוועדה המקומית עד סוף 2009. אחת השאלות המרכזיות שעומדות על הפרק בשלב זה הינה מהם גבולות היישוב אבו תלול.

ב-26.10.2008 התקיים הדיון הראשון של ועדת ההיגוי שמונתה כדי ללוות את התכנית, בו הוצגו העבודה שעשה צוות התכנון ביחס ללימוד השטח והמגעים הראשונים עם אוכלוסיית היעד. על פי ההנחיות שקיבל צוות התכנון, נבחן כל המרחב של שלושת הכפרים – א-שהבי, אבו תלול ואל מד’בח – כשטח המיועד להקמת היישוב החדש. בישיבה התקבלה הבקשה שהגישו נציגי התושבים, בשיתוף עם ‘במקום’, לצירוף חברים נוספים לוועדת ההיגוי מבין התושבים, ולצירוף נציג נוסף מקרב האוכלוסייה הבדואית, בעל ניסיון בתחום התכנון והפיתוח ביישובים הבדואים הקיימים.

‘במקום’ תמשיך ללוות את התושבים, על פי רצונם, בתהליך התכנון ובמגעיהם עם צוות התכנון.