English | العربية

אבו תלול

מסמך עקרונות מנחים לתכנון היישוב

יולי 2007

אבו תלול עקרונות מנחים לתכנון – ב 2006 -2007 נערכה בכפר אבו-תלול סדנת תכנון בהשתתפות נציגים מהמשפחות השונות המרכיבות את הכפר ואנשי מקצוע מע ‘במקום’. מטרת הסדנא הייתה לזהות, באמצעות עבודה משותפת, את צרכיהם התכנוניים של תושבי הכפר ולהגדירם כעקרונות מנחים שניתן יהיה ליישמם כאשר יתוכנן ישוב הקבע. הסדנא הורכבה מסדרת מפגשים, שהתקיימו בכפר, והתאפיינו בלמידה הדדית ובחשיבה משותפת על נושאי התכנון הרלוונטיים. אנשי המקצוע סיפקו את המסגרת ואת הידע המקצועי ותושבי הכפר תרמו את התוכן והידע המקומיים. בנוסף למפגשים עם נציגי המשפחות התקיימו מפגשים ייחודיים עם קבוצות שונות וביניהן נוער, צעירים ונשים, ממשפחות הכפר השונות. עקרונות התכנון שמפורטים להלן הם תוצר עבודה מעמיקה זו, והם משקפים הסכמה רחבה של תושבי הכפר אבו-תלול. במקביל, במהלך התקופה האמורה חלה התקדמות בהכרה התכנונית ביישוב אבו-תלול.

התפיסה שעמדה בבסיס הסדנא היא שתכנון מוצלח נובע מתוך הידברות ומתוך רצון משותף בהצלחת היישוב ומן הראוי שתנחה את תכנונו של היישוב בפועל.

להלן עקרונות התכנון לאבו-תלול:

  1. המצב הקיים כנקודת מוצא לתכנון יישוב לקהילת אבו-תלול
  1. סוג היישוב
  1. השתתפות הציבור בתכנון הכפר החל מן השלבים הראשונים של התכנון
  1. זיקה משפחתית לקרקע ותכנון על פי חלוקה משפחתית
  1. שכונות המגורים
  1. יחידת התכנון הבסיסית
  1. הקצאת קרקע לצרכי ציבור
  1. מרכז היישוב
  1. תעסוקה ובסיס כלכלי
  1. מערך הדרכים ומאפייני השטח
  1. שטחים פתוחים
  1. שלביות הפיתוח
 1. היבטים קרקעיים

המסמך המלא, PDF