English | العربية

אודות ‘במקום’

מי אנחנו?

במקום – מתכננים למען זכויות תכנון הוקמה ב-1999 על ידי מתכננים/ות ואדריכלים/ות, במטרה לחזק את הקשר בין מערכות התכנון לזכויות האדם. העמותה פועלת בכלים מחקריים ומקצועיים כדי לקדם שוויון זכויות וצדק חברתי בתחומי התכנון, הפיתוח והקצאת משאבי קרקע, ומסייעת לקהילות המצויות בנחיתות מקצועית, כלכלית או אזרחית בכל הנוגע למימוש זכויותיהן בשדה התכנון. ‘במקום’ פעילה בכל רחבי הארץ ומייצגת בעמדתה אינטרס ציבורי למען שקיפות בהליכי התכנון והקצאת משאבים הוגנת ושוויונית בתחומי התכנון והפיתוח.

דרכי פעילות

מחקר, דוחות, ניירות עמדה ופרסומים אחרים: במטרה להפיץ מידע ולהעמיק את המודעות לזכויות תכנון כזכויות אדם בסיסיות, בקרב אנשי מקצוע ומקבלי החלטות ובקרב הציבור הרחב, וכדי לעודד דיון מושכל ומקצועי בנושאים שעל סדר יום העמותה, מפרסמת ‘במקום’ באופן קבוע מחקרים, ניירות עמדה ודוחות בנושאי תכנון וזכויות אדם.
בין פרסומיה:

 • תכנית אב לכפרים הבדואים הלא מוכרים בנגב
 • תמ”א 38 – התכנית הארצית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה
 • התכנון המתארי בישובים ערביים בישראל
 • התחום האסור- דוח אודות מדיניות התכנון הישראלית בשטח C

פעילות תכנונית- קהילתית: במקום פועלת בקרב קהילות הנתונות בעמדת נחיתות מקצועית, כלכלית או אזרחית, לקידום שוויון תכנוני העונה על צורכי הקהילה, ביישוביהן. במענה לפניות שמגיעות מהשטח, במקום מעניקה לקהילות אלה תמיכה מקצועית-תכנונית , ומסייעת להן במגעיהן עם הרשויות.
פעילות זו כוללת, בין השאר:

 • עריכת סדנאות לתושבי שכונות, ויישובים הניצבים בפני תהליכי תכנון. במסגרת הסדנאות, מתוודעים המשתתפים לשפת התכנון, להשפעת התכנון על חיי היום יום שלהם ולזכויותיהם.
 • סיוע בהגדרת הבעיות התכנוניות והצרכים של הקהילות הפונות, וכן ניתוח הפתרונות התכנוניים המוצעים על ידי הרשויות;
 • בעת הצורך, הגשת התנגדויות לתכניות, הגשת חוות דעת מקצועיות לרשויות התכנון או במסגרת הליכים משפטיים.

ניתן לפנות אלינו באמצעות מוקד הסיוע התכנוני של במקום.

סינגור בקרב מקבלי החלטות ופעילות ציבורית: ‘במקום’ מציגה עמדות מקצועיות, אתיות וחברתיות בסוגיות תכנוניות ובהליכים תכנוניים שיוזמות הרשויות, באמצעות העלאת הנושאים על סדר היום הציבורי ופניות ממוקדות אל מקבלי ההחלטות. פעילויות אלה כוללות:

 • הכנת מחקרים, ניירות עמדה ודו”חות בנושא זכויות תכנון והשפעת התכנון על קהילות מוחלשות.
 • עריכת השתלמויות בנושא זכויות תכנון לאנשי מקצוע במגזר הממשלתי, הציבורי והפרטי, ועידוד שיח תכנוני ביקורתי.
 • קידום חקיקה בנושאים הקשורים לזכויות אדם בתכנון.
 • השתתפות בקואליציות של ארגוני חברה, סביבה וזכויות אדם, במטרה לקדם שקיפות, שוויון וצדק חברתי בתחום התכנון.

שאלות ותשובות

כיצד משפיע התכנון על חיינו?
אופן חלוקת הקרקע, מדיניות התכנון החלה עליה ואופי התכנון או העדר התכנון, קובעים במידה רבה את תנאי החיים ואת מרחב ההזדמנויות של אוכלוסיות וקהילות. לעתים קרובות מתנהל התכנון באופן לקוי ובלתי שוויוני העלול לפגוע בזכויות בסיסיות ביותר של תושבים, כמו שוויון בחלוקת משאבים ושוויון הזדמנויות, זכותו של אדם לדיור נאות, לתשתיות ושירותים, וזכותו לתנאי חיים סבירים המאפשרים חיים בכבוד.

מהן זכויות תכנון?
התכנון המרחבי בישראל הוא ריכוזי, ואיננו נגיש ואף לא ברור לרוב האזרחים והתושבים אשר לרווחתם הוא נועד. זאת, כאמור, למרות השפעתו מרחיקת הלכת של התכנון על איכות החיים של כולנו. על מנת להבטיח שהתכנון יענה על הצרכים של קהילות ויחידית, יש לשתף את הציבור בהליכי התכנון הנוגעים לסביבת חייו. בפועל, הליכים של שיתוף ציבור אינם מובנים מאליהם בקרב מקבלי ההחלטות, והם נעשים – אם בכלל – באופן מצומצם ובלתי מספק. הזכות למידע על עצם קיומם של הליכים תכנוניים היא זכות בסיסית אשר תכופות נשללת מן הציבור ומותירה אותו חסר ידע, ועקב כך חסר יכולת השפעה. שקיפות ההליך התכנוני, העברת מידע לציבור ושיתופו בתהליך התכנון, נמנים אפוא על זכויותיו הבסיסיות של הציבור בישראל.
‘במקום’ פועלת לשינוי הליכי התכנון, מבחינת שקיפותם, מעורבות הציבור בהם, וההכרה במאפיינים ובצרכים הייחודיים של קהילות שונות.

מי קהל היעד של העמותה והיכן היא פועלת?
‘במקום’ פועלת לקידום זכויות תכנון בקרב כל קבוצות האוכלוסייה בישראל ומחויבת במיוחד לעבודה עם קהילות מוחלשות, יהודיות וערביות. בנוסף, מסייעת ‘במקום’ לקהילות פלסטיניות בירושלים המזרחית ובשטחC שבגדה המערבית (שטח בו האחריות על התכנון מצויה בשליטה ישראלית מלאה).

כיצד פועלת העמותה?
‘במקום’ פועלת באמצעות צוות שכיר, מתנדבים ומתנדבות מתחומי התכנון, החברה, האקדמיה והמשפט, אשר משתמשים בכלים מקצועיים ובגישה רב תחומית לקידום שוויון זכויות וצדק חברתי בנושאי תכנון ופיתוח.

מהם מקורות המימון של ‘במקום’?
הכנסותיה של ‘במקום’ מקורן בתרומות בלבד.