English | العربية

שקיפות

במקום, עמותה מקצועית ובלתי תלויה, מודה לכל תורמיה,

התומכים בקידום זכויות אדם ברחבי העולם,

על ההכרה באמינותה ובחשיבות פעילותה.

עיקר מימונה מישויות מדיניות זרות.

במקום בגיידסטאר

דיווחים על תרומות


 דיווח על תרומות מיישויות זרות

2021 רבעון 4

2021 רבעון 3

2021 רבעון 2

2020 רבעון 4

2020 רבעון 3

2020 רבעון 2

2019 רבעון 4

2019 רבען 3

2019 רבעון 2

2019 רבעון 1

2018 רבעון 4

2018 רבעון 3

2018 רבעון 2

2018 רבעון 1

2017 רבעון 4

2017 רבעון 3

2017 רבעון 2

2017 רבעון 1

2016 רבעון 4

2016 רבעון 3

2016 רבעון 2

2016 רבעון 1

2015 רבעון 4

2015 רבעון 3

2015 רבעון 2

2015 רבעון 1

2014 רבעון 4

2014 רבעון 3

2014 רבעון 2

2014 רבעון 1

2014 עד אוגוסט

2013 רבעון 3

2013 רבעון 2

2013 רבעון 1

2012 רבעון 4