English | العربية

אזור התעשייה ‘גישורי’ בטול כרם

התנגדות, נובמבר 2013

ההתנגדות לתכנית אזור התעשייה “המסילה” בטול כרם (הידוע כאיזור התעשייה גישורי), הוגשה בנובמבר 2013 בשם עיריית טול כרם וקבוצה של תושבי העיר.

התכנית

ההתנגדות הוגשה ללשכת התכנון המרכזית של המנהל האזרחי, בהתייחסות לתכנית  מפורטת מספר 194/1 לאזור תעסוקה “המסילה” בטול כרם. למרות שהדבר לא נכתב באופן מפורש בהוראותיה, אחת ממטרותיה העיקריות של התכנית  היא להכשיר בדיעבד עבירות בנייה רחבות היקף ובעלות השלכות סביבתיות קשות, שבמסגרתן הוקמו עשרות מבני תעשייה בניגוד מוחלט להוראות המחייבות של התכניות התקפות באזור וככל הידוע לנו ללא היתרי בנייה, תוך רמיסת דיני התכנון והבנייה. בנוסף, התכנית מגדילה את זכויות הבנייה באיזור התעשייה באופן ניכר.

אזור התעשייה

אזור התעשייה נמצא ברובו בשטח C ממערב ובצמוד לבתי מגורים מאוכלסים בעיר טול כרם, הוא גובל במערב בקו הירוק.  חלק משטח התכנית נופל בשטח A שבאחריות מינהלית ותכנונית פלסטינית.  מבחינה מוניציפאלית, חלק הארי של התכנית נמצא בתחום השיפוט של טול כרם, חלק קטן משטחה סומן במפת המועצה האזורית שומרון וחלקו נמצא בשטח ללא שיפוט.  במקום פועלים כמה מפעלים הנמצאים בבעלות של חברות ישראליות.  למיטב ידיעתנו, כל המבנים במקום נבנו ללא היתר. בנוסף, חלק  מהמבנים הוקמו על שטחים שחורגים מאלו שנכללו בהסכמי החכירה, תוך פלישה לקרקעות בבעלות פרטית פלסטינית (כ-12 דונם)ולאדמות מדינה שלא הוקצו למפעלים (כ-12 דונם) . אזור התעשייה הקיים חסר תשתיות בסיסיות של ביוב והפעילות בו יוצרת פגיעה ממשית בסביבה הפיזית והאנושית הצמודה לו.

הפעילות התעשייתית במקום ראשיתה בתחילת שנות ה-80 של המאה ה-20, אז הוקם המפע הראשון (גישורי), בניגוד מוחלט לייעוד הקרקע בתכניות התקפות באותה עת, שלא ייעדו  אותה לתעשייה. מאז הלכה והתרחבה הפעילות התעשייתית במקום והוקמו מבנים רבים נוספים, הכל ללא פיקוח, בלי לעמוד בתקנים המחייבים ותוך פגיעה מתמשכת בסביבה הפיזית והאנושית. רק ב 29.12.1994 כעשור לאחר התחלת הפעילות התעשייתית במקום, אושרה תכנית 194  שנועדה להכשיר את הפעילות התעשייתית הבלתי חוקית ולהסדירה. תכנית 772 קבעה תנאים לפעילות המפעלים ולמתן היתרי בנייה, ביניהם הכנת תסקיר השפעה  על הסביבה וחיבור למערכת ביוב מרכזית.  אף אחד מהמפעלים הקיימים באזור התעשייה לא  עמד בתנאים אלה, ולמרות זאת הפעילות התעשייתית במקום נמשכה ואף התרחבה.  במהלך  השנים נערכו במקום ביקורות של המשרד להגנת הסביבה שציינו כי באזור התעשייה יש  בעיות סביבתיות.  המשרד להגנת הסביבה אף דרש סילוק של חומרים מסוכנים שבהם נעשה שימוש במקום.

המיקום של אזור התעשייה בצמוד למבני מגורים מאוכלסים בעיר טול כרם אינו ראוי ומהווה הפרעה קשה לאורחות החיים של התושבים, תוך פגיעה באיכות הסביבה וסיכון פוטנציאלי  לבריאות האדם.

הטענות העיקריות שהועלו בהתנגדות נוגעות לחוסר הסמכות מינהלית לאישור התכנית  כאשר חלק מתחום התכנית שבנדון, הנמצא בגבולה המזרחי, נופל מחוץ לשטחי C, בשטחי A אשר בהם אין סמכות למנהל האזרחי אלא לראשות הפלסטינית;  העדר הצדקה תכנונית לאזור תעשייה במקום;  העדר תכנון מתארי לפני אישור תכנית מפורטת לאזור תעשייה;  ההשלכות החמורות של אישור התכנית שמשמעותה מתן פרס לעברייני בנייה חמורה;

להורדת ההתנגדות במלואה