English | العربية

אחוזי בנייה

השטח העיקרי שמותר לבנות במגרש מסוים, כשהוא מבוטא באחוז משטח המגרש. לדוגמה, במגרש שייעודו מגורים, ששטחו 500 מ”ר ושבו מותרים 150 אחוזי בנייה אפשר לבנות 750 מ”ר של שטחים עיקריים.