English | العربية

אל-פורעה

סדנה

2008

לאחר ההכרה ביישוב, ובעקבות הסדנה שנערכה בכפר אבו תלול, פנו נציגי התושבים ל’במקום’ בבקשה לקיים תהליך דומה בכפרם. במהלך 2008 נערכו מספר פגישות הכנה, ולקראת תום השנה החל השלב השני, הכולל מפגשים וסיורים.

מטרת הסדנה להכין את התושבים לקראת תהליך תכנון היישוב על ידי הרשויות, ולבחון עמם את אופיו של היישוב בו הם מעוניינים. לאור המבנה הייחודי של אל-פורעה, המאופיין על ידי קבוצה משפחתית גדולה אחת (גבועה), קבוצה משפחתית נוספת בינונית, ושאר הקבוצות המשפחתיות קטנות ומפוזרות, ראינו לנכון לקיים שני מפגשי פתיחה גדולים, ולאחריהם סיורים וביקורים אצל המשפחות השונות. כל זאת, במטרה לקבל תמונה של רצונות וצרכים, ובעיקר לבחון את רצונם ומוכנותם של התושבים לקיים תהליך סדנאי משותף כזה או אחר.
לאחר ביקורים אצל כ-15 משפחות, יצא מסמך ראשוני המגדיר עקרונות תכנוניים, במטרה לבחון את השלכותיהם ואת ההלימה הפנימית ביניהם, או לחילופין הסתירות המתקיימות ביניהם. לאור ניתוח ראשוני, יחליטו התושבים האם ברצונם להיכנס לתהליך של למידה ובירור משותפים בינם לבין עצמם, בהנחייתנו, במטרה לגבש עקרונות תכנוניים ליישוב שלהם.