English | العربية

אל-פורעה

רקע

היישוב הבדווי אל-פורעה ממוקם דרומית לכביש מס’ 31- באר שבע – ערד, ומזרחית לעיירה כסייפה. תושביו מונים בין 3,900 ל-6,000 נפשות (תלוי היכן ימוקם הקו הכחול של היישוב), המתחלקות ל-28 משפחות מורחבות.

תושבי הכפר ישבו על אדמתם עוד לפני הקמת מדינת ישראל. יש להם תביעות בעלות על אדמות הכפר, הכוללות את השטחים עליהם בנו את בתיהם ושטחים נוספים. שני בתי ספר יסודיים בכפר משרתים את תושבי האזור; חינוך יסודי נוסף ותיכון ניתנים בעיירה כסייפה. מרבית האוכלוסייה מובטלת, ועיקר מקורות הפרנסה בחקלאות בעלי חיים (מקנה וצאן) וחקלאות בעל עונתית (שעורה, חיטה ועצי זית).

פעילות במקום

התנגדות – באוקטובר 2006 הגישו נציגי הכפר, בסיוע ‘במקום’, התנגדות לתכנית מתאר מחוזית חלקית למחוז הדרום, שמטרתה הגדרת נקודת יישוב באזור הכפר אל פורעה, כחלק מהליך הכרתו על ידי המדינה.

סדנה – לאחר ההכרה ביישוב, פנו נציגי התושבים ל’במקום’ בבקשה לקיים תהליך בכפרם. במהלך 2008 נערכו מספר פגישות הכנה, ולקראת תום השנה החל השלב השני, הכולל מפגשים וסיורים.