English | العربية

אנטי צדק חברתי – המאבק ברפורמת התכנון והבנייה

עוצרים את רפורמת התכנון והבנייה

קמפיין, 2010- 2012

לוגו המאבק נגד הרפורמה

בשנים האחרונות מקדמת הממשלה רפורמה מקיפה בחוק התכנון והבנייה הקיים. הרפורמה, שכוללת מאות סעיפים ותתי -סעיפים וצפויה לשנות מהיסוד את מערכת התכנון בישראל, נתקלה בביקורת ציבורית רחבה. ארגוני החברה האזרחית החברתיים והסביבתיים, גורמים בתוך רשויות התכנון, גורמים במגזר העיסקי, התעשייה והנדל”ן הגישו אלפי הסתייגות להצעת החוק.  המטה לתכנון אחראי, המאגד בתוכו שורה של ארגונים סביבתיים וחברתיים יצא בקמפיין ארוך ומקיף נגד הרפורמה.

הטענה של המטה לתכנון אחראי לאורך כל הקמפיין היתה כי אין מחלוקת על הצורך לבצע שינויים בחוק הקיים ובמערכת התכנון והבנייה.עם זאת, נטען כי הרפורמה המוצעת אינה נותנת מענה אמיתי לבעיות הקיימות כיום בתחום, יש להתמקד בשיפור וייעול המערכת הקיימת.  נקודת המוצא למיפוי הבעיות ולעריכת שינויים בתחום התכנון והבנייה חייבת להיות מאפייניה הייחודיים של ישראל ומאפייני מערכת התכנון. לנוכח הצפיפות הקיצונית המאפיינת את ישראל והמחסור החריף בקרקעף על הפורמה לחזק את מערכת התכנון ולהכיר בה ככלי חשוב וחיוני להשגת יעדים של פיתוח, שימור וצדק חברתי וסביבתי. 

במסגרת הקמפיין פרסמה ‘במקום’, בשיתוף עם הארגונים המקצועיים השותפים למטה, שורה של המלצות והסתייגויות להצעת החוק.

בלוג המטה לתכנון אחראי – ריכוז הערות הארגונים, מאמרים ומידע אודות הצעת החוק, 2010

עמוד הפייסבוק של הקמפיין ואתר המאבק שמרכז את הפעולות הציבוריות – אנטי צדק חברתי, 2012