English | العربية

אתגרים ופעולות ב-2023

חסר מאפיין alt לתמונה הזו; שם הקובץ הוא אתר-סיכום-2023-002-1024x513.png
http:// Hebrew Newsletter | Challenging the Barriers – Bimkom 2023 (arcgis.com)

למרות האירועים יוצאי הדופן, שהתרחשו לאורך כל השנה, והשפיעו על הפעילות שלנו, העשייה של במקום נמשכה בשלל זירות פעולה בהן התעקשנו לקדם זכויות אדם בתכנון ולהתנגד לכוחות החשוכים המאיימים להשתלט עלינו כליל. ההתמודדות עם השבר הגדול בתוך ישראל ומחוץ לגבולותיה הולידה שורת יוזמות ומהלכים שבאמצעותם הצלחנו לסייע – ולו במעט – לאוכלוסיות מודרות ופגיעות, נגד עוולות, רמיסת זכויות אדם ואי-שוויון ההולכים ומתגברים.

דחיקת הבדואים בכפרים שטרם הוכרו בנגב, באמצעות קידום ישובים חדשים, עליהם או בצמוד אליהם, עבור יהודים, הבהירו את המדיניות המפלה במרחב, לה אנו מתנגדות בכל האמצעים העומדים לרשותנו. חשיפת הבדואים למתקפת הטילים ללא מיגון וללא מחסה היא ביטוי נוסף לאותה מדיניות. מאז פרוץ המלחמה אנו מסייעות למגן קהילות מוכרות ולא מוכרות כאחד, ואף פיתחנו אפליקציה ייעודית לשימוש הקהילות; לקהילות וישובים ערבים ברמת גולן, בגליל ובמישור החוף, סייענו לקדם תכנון ראוי על אדמתם ולהסיר מפגעי תשתיות ואיומים בליווי הקהילה בדיונים מול מקבלי החלטות ובהגשת התנגדויות לתכניות פוגעניות.

האירועים האלימים נגד קהילות הרועים בגדה שקדמו ל-7 באוקטובר המחישו את הקשר הישיר בין המתקפה האנטי-דמוקרטית בישראל לבין הכיבוש. בחסות המלחמה הוגברה אלימות המתנחלים עוד יותר וקהילות רבות גורשו ממקומן. לאורך כל השנה, וביתר שאת בחודשים האחרונים עסקנו בהגנה וסיוע לקהילות הנדחקות, ובגיוס לחץ בינלאומי למניעת דחיקה זו; ניכוס המרחב הפלסטיני בירושלים המזרחית באמצעות הסדר מקרקעין נפשע והשלמתו באמצעות תכנון חסר אחריות של התנחלויות חדשות, התרחש לכל אורך השנה וללא כל עקבות גם מאז התחילה המלחמה. אנו ממשיכות להתנגד לתכנון מדיר זה באמצעות מעקב אחרי תכניות, הגשת התנגדויות ופעולות משלימות; כארגון זכויות אדם וכשותפים במאבק לסיום הכיבוש נרתמנו למאבקים תכנוניים, משפטיים וציבוריים כנגד תכנון מפלה, מדיר ופוגעני, כנגד ההפיכה המשטרית בכללותה, ובעד סיום המלחמה וגיבוש הסדרים מדיניים הוגנים. 

לחצו כאן לצפייה במפוי של חלק מהפעילות של במקום השנה