English | العربية

אתיקה בתכנון: שאלות, עמדות, קונפליקטים

אסופת דברים מתוך הכנס השנתי של ‘במקום’, שנערך במרכז הכנסים ע”ש קונרד אדנאואר במשכנות שאננים, ירושלים, 3 ביולי 2002

החיבור שבין אתיקה לתכנון איננו מובן מאיליו. למעשה הדיון בחיבור זה החל בעולם בתחום התכנון רק בשנות ה- 80. בשיח ובפרקטיקה התכנונית הישראלית הדיון בנושא זה למעשה איננו קיים. מטרתו העיקרית של כהכנס היא להעלות נושאים אלו לדיון ציבורי.

בעזרת הצגת דילמות מקצועיות עימן מתמודדים המתכננים והאדריכלים בעבודתם השוטפת בבמקום, ננסה להתמקד  בארבע דילמות מרכזיות שעולות מין החיבור בין מושגי האתיקה לבין תחום התכנון:

  • דילמת הלקוח : עבור מי אנחנו מתכננים ? מיהו הלקוח ? האם זה מממן התכנית או האוכלוסיה עבורה אנו מתכננים ? ומה קורה כאשר קיימים אינטרסים וצרכים מתנגשים בין ‘הלקוחות’ השונים?
  • דילמת היחסיות התרבותית : לאיזו מערכת ערכים תרבותית מחויב המתכנן ? זו שלו או זו של הקהילה ? ומה קורה כאשר מערכת ערכי הקהילה מתנגשת במערכת ערכי המתכנן ?
  • דילמת היחסיות הערכית :לאיזו מערכת ערכים ערכית מחויב המתכנן ? למערכת ערכיו האישית או למערכת הערכים של המנגנון הציבורי או הפרטי אליו הוא משתייך ואותו הוא מייצג?
  • דילמת חסיון המידע : לפני מי חושפים מידע שהמתכנן חשף במהלך עבודתו בהכנת התכנית ? האם חושפים מידע שעלול להזיק לקהילה עבורה מתכננים ?

פרטים נוספים אודות הכנס

אתיקה בתכנון: שאלות, עמדות וקונפליקטים המסמך המלא, PDF