English | العربية

ביטול נוהל מוכתר הוא אסון תכנוני למזרח ירושלים

21.04.2019 The Marker

ללא הנוהל, מדינת ישראל לא תוכל להמשיך להחזיק את הפלסטינים תושבי ירושלים המזרחית עם האף מעל המים, כפי שעשתה בחמישים השנים האחרונות