English | العربية

בין גדרות

21 מובלעות כולאות 250,000 פלסטינים

אוקטובר 2006

בין גדרות – הדו”ח בוחן לראשונה את השלכות מכשול ההפרדה על האוכלוסייה הפלסטינית במובלעות, ומתריע: “יכולתם של עשרות היישובים הפלסטינים הכלואים במובלעות להמשיך ולהתקיים לאורך זמן מוטלת בספק”. הדוח מראה כי תוואי מכשול ההפרדה, גם לאחר פסיקות בג”צ, מוכתב על ידי מיקומן של התנחלויות ותכניות הרחבתן, תוך סטייה ברורה משיקולים שנתפשים כביטחוניים.
8,000 פלסטינים חיים כיום בין הקו הירוק למכשול ההפרדה במובלעות תפר. אוכלוסייה זו חיה מאחורי גדרות, תחת משטר היתרים ואיסורים, בשטח הסגור לשאר תושבי הגדה, ביניהם חברים וקרובים מדרגה ראשונה. 240,000 פלסטינים חיים בין גדרות במובלעות פנימיות. המכשול מקיף אותם משלושה או ארבעה כיוונים באופן שמנתק אותם ממרכזים עירוניים, מקורות פרנסה ומרכזי שירותים, תוך פגיעה אנושה במרקם החיים, עד כדי התפוררות החברה הפלסטינית באזור.

הדו”ח המלא, PDF