English | العربية

בינוי בפארק נבי סמואל (נבי סמוויל)

התנגדות, יולי 2013

בשם מועצת כפר א-נבי סמוויל, ובהתאם לסעיף 24(2) לחוק תכנון ערים, כפרים ובניינים לשנת 1966, הגישה עמותת “במקום” התנגדות לתכנית 51/107/3 לפיתוח בפארק נבי סמואל (נבי סמוויל).

בהתנגדות נטען כי התכנית המוצעת מציעה לשנות את תכנית הפארק בכמה היבטים. התכנית מבטלת את ייעוד הקרקע “שטח עתיקות”. במילים אחרות, התכנית מבקשת לאפשר בנייה במגבלות המפורטות בהוראותיה בלב האתר הארכיאולוגי – במתחם הקבר והמסגד עצמו. בין השאר מתירה התכנית להקים שם מעלית וגשר, באופן שישנה מהותית את מראה המקום. התכנית לא מאפשרת בשום תנאי בנייה כלשהי למגורים ואף לא שימושי מגורים במבנים קיימים שלא נועדו למגורים.

“במקום”, הציעה שינויים לתכנית כמו הרחבת הקו הכחול של התכנית והגדרת ייעוד קרקע חדש, “מיגורים ושימושים נלווים”, שבתחומיו יתאפשר לתושבי הכפר לבצע הרחבות בינוי משמעותיות מכוח התכנית, כאשר בעתיד – עם השלמת תכנון מפורט לשטח זה – תותר בו גם הקמת מבנים חדשים.

להורדת ההתנגדות במלואה