English | العربية

בנייה במלכודת התכנון

מדיניות, תכנון ופיתוח בשכונות הפלסטיניות בירושלים המזרחית

דו”ח, אפריל 2015

דו”ח זה מפורסם כשנתיים לפני שימלאו יובל שנים לשלטון מדינת ישראל על שטחי ירושלים המזרחית. במהלך (כמעט) יובל שנים עיריית ירושלים ומוסדות התכנון של המדינה, עסקו רבות בתכנון העיר ובכלל זה בתכנון השכונות הפלסטיניות בירושלים המזרחית. ואולם, למרות ריבוי התכניות שנערכו ואושרו נותר מצב התכנון בשכונות הפלסטיניות בכי רע. חמור ממצב התכנון של השכונות הוא מצבן הפיזי: בשכונות הפלסטיניות מתקיים שילוב כאוב של מצוקת דיור קשה עם תשתיות פיזיות רעועות, מחסור קיצוני במוסדות ציבור וקהילה עם בנייה פרטית למגורים שברובה אינה מורשית. כיצד קרה שלמרות עיסוק כה רב בתכנון הידרדרו השכונות למצבן העגום? וכיצד קרה שבתיהם של תושבים פלסטינים רבים כל כך מועדים להריסה? על שאלות אלה ושאלות נוספות בא מחקר זה לענות.

במסמך מתואר מצב התכנון, הבנייה והפיתוח בשכונות הפלסטיניות בירושלים המזרחית לאור מדיניות המאזן הדמוגרפי שנקבעה על-ידי ממשלת ישראל. המסמך מציג מבט היסטורי על קרוב לחמישים שנות תכנון ופיתוח ישראלי במרחב וסוקר את התכניות שנערכו עבור השכונות הפלסטיניות מאז 1967 ועד היום. מניתוח התכניות שנערכו עבור רוב השכונות הפלסטיניות, עולה כי אפשרויות הבנייה והפיתוח, הן בתחום התשתיות הציבוריות והן בתחום הבנייה הפרטית למגורים, מוגבלות והמימוש בפועל חלקי. כמו כן מציג המסמך גם את הקשיים העומדים בפני התושבים הפלסטינים בבואם לבקש היתר לבנייה וכיצד חוקים ונהלים המתעלמים מהמצב הייחודי של השכונות הפלסטיניות בירושלים המזרחית מאלצים תושבים לבנות ללא היתרי בנייה ולהעמיד את עצמם בסכנה כי ביתם ייהרס.

לקריאת הדוח המלא – בנייה במלכודת – התכנון מדיניות תכנון ופיתוח בשכונות הפלסטיניות בירושלים המזרחית

להכרות עם השכונות הפלסטיניות בירושלים המזרחית ראו סקר השכונות