English | العربية

פיתוח ממסדי ללא היתר בוואדי חילווה בסילוואן

עתירה

 2009

‘במקום’ הגישה חוות דעת תכנונית על העבודות בסילוואן. חוות הדעת לוותה לעתירה שהגישה עו”ד טלי ניר לבית המשפט המחוזי בירושלים, בשם תושבי וואדי חילווה בסילוואן ובשם ‘במקום’ והאגודה לזכויות האזרח. בעתירה התבקש בית המשפט להורות על עצירת עבודות הפיתוח בשכונת וואדי חילווה בסילוואן, כיוון שהן החלו ללא היתר ובחוות הדעת נטען שהעבודות יפגעו בשכונה ובתושביה באופן חמור ובלתי הפיך. עבודות הפיתוח ישנו את הסדרי התנועה באזור באופן שיגרום לעומסי תנועה כבדים, יבטלו את רוב מקומות החנייה ויפקיעו את השימוש בשטחים הריקים המעטים שנותרו, עבור מגרשי חנייה. שטחים פתוחים אלה הם בבעלות התושבים, המתנגדים לתפיסתם למטרות הללו (בעניין זה מתנהל הליך משפטי נפרד). תפיסת השטחים לחנייה תמנע הקמת מוסדות חינוך, בתי דואר וגנים ציבוריים בשכונה, שכה נחוצים בה.

מסמכי תכנית הפיתוח הועברו לעותרים רק לאחר דרישת בית המשפט. מתוך 70 גיליונות עלה, כי התכנית הגרנדיוזית כוללת הנחת מאות מטרים של תשתיות חדשות, בניית מאות מטרים של מדרכות וקירות, חלקם קירות חדשים מהיסוד, ציפוי קירות באבן, יצירת רחוב משולב, הצבת כמאה עמודי תאורה חדשים ועוד, בעלות של 30 מיליון שקלים.

ההחלטה
בית המשפט קיבל את הטענות בעתירה, כי מרבית העבודות תוכננו שלא כדין, כיוון שלא הוצאו להם היתרי בנייה כנדרש בחוק. ב-7 בספטמבר 2009 הורה בית המשפט לבטל את העבודות המתוכננות, שכללו בניית מדרכות, בניית קירות ושיפור חזיתות. כן אסר בית המשפט לבצע עבודות ברשת החשמל עד שיוצגו כל ההיתרים הנדרשים בחוק. יחד עם זאת, בית המשפט התיר לשפר את תשתיות הביוב, הניקוז והתקשורת של האזור.

חוות דעת תכנונית – עמותת במקום

וואדי חילווה סילוואן – עתירה, PDF

וואדי חילווה בסילוואן – פסק דין, PDF