English | العربية

ועדת הערר החזירה את תכנית הגן הלאומי מורדות הר הצופים לוועדה המחוזית

זאת בעקבות ערעור של ‘במקום’ ותושבי השכונות אל-עיסאוויה ואט-טור

10 ספטמבר 2014

ועדת הערר אשר דנה בתכנית לגן לאומי על המורדות המזרחיים של הר הצופים, בין אל-עיסאוויה לאט-טור, קיבלה את עמדת ‘במקום’ והורתה על החזרת תכנית מתאר מספר 11902א לדיון חוזר בוועדה המחוזית.

הוועדה אמנם אישרה את עצם קיומו של הגן הלאומי אך הבהירה כי לא ניתן לקבוע את גבולותיו מבלי שתתקיים בדיקה של צורכי תושבי שתי השכונות הסמוכות אליו, ובלשון הוועדה:

“בנוגע לגבולות הגן – לא הונחה בפנינו תשתית מספקת הכוללת ניתוח של צרכי האוכלוסייה בשכונות העוררים ובחינה של עתודות הפיתוח הקיימות. בדיקה כזו היא תנאי מחייב טרם קבלת הכרעה בדבר הגבולות של הגן הלאומי על בסיס מלוא השיקולים הנדרשים לעניין.”

להרחבה בנושא הגן הלאומי מורדות הר הצופים