English | العربية

ברטעה המערבית

התנגדות

ברטעה הוא כפר ערבי באזור ואדי עארה אשר חלקו המערבי מצוי בתחומי מדינת ישראל ותושביו הם אזרחי ישראל, בעוד חלקו המזרחי נמצא בתחומי הגדה המערבית בשטח C. ברטעה המערבית מונה כ-4,500 נפשות.

קבוצת תושבים פנתה  ל’במקום’ בבקשה לקבל סיוע בניסיון להשפיע על תכנית המתאר של היישוב שהייתה בהליכי תכנון עוד משנת 2004, כאשר הושלמה הכנתה של תכנית האב של הכפר. לאחר בדיקה התברר שמוסדות התכנון החליטו להפקיד את התכנית כבר בשנת 2006 אך ההפקדה התעכבה מסיבות שונות. מכאן שלא יכולנו לסייע באופן מיידי, אלא רק להמתין עד להפקדת התכנית לעיון הציבור. כשהופקדה לבסוף תכנית המתאר באפריל 2012 ויחד עם קבוצה מצומצמת של תושבים גובשה התנגדות מפורטת שהוגשה לרשויות.  בנוסף, הוגשה גם התנגדות מצומצמת עליה חתמו כ-80 תושבים נוספים בכפר. התנגדויות נוספות הוגשו על ידי הרשות המקומית ועל ידי כ-70 תושבים אחרים אשר התייחסו לפגמים של התכנית ביחס לקרקעות הפרטיות שלהם וביקשו פתרונות נקודתיים.

ההתנגדות של ‘במקום’ התייחסה למספר נושאים עקרוניים של תכנית המתאר של ברטעה: שנת היעד של התכנית קרובה מדי (2020), צפי גידול האוכלוסייה ותחזית יחידות הדיור הדרושות ביישוב בשנת היעד כבסיס לקביעת הצורך להגדרת עתודות קרקע לפיתוח מקומי מעבר למה שמוצע במסגרת התכנית (קרקעות פרטיות של תושבי ברטעה ואדמות מדינה כאחד), ועוד.

עדכון – מרץ 2013

הדיון בהתנגדויות לתכנית המתאר התקיים במהלך חודש דצמבר 2012 בפני חוקרת שמונתה על ידי משרד הפנים, אשר מסרה את דו”ח החקירה שלה בחודש מרץ 2013. דו”ח החוקרת התייחס באופן חיובי לטענות שהועלו בהתנגדויות: הפער שבין הנתונים אודות גודל האוכלוסייה ביישוב אשר שימשו בסיס להכנת התכנית לבין נתוני אוכלוסייה מעודכנים והצורך לגשר עליו, הצורך להציע פתרונות מגורים נוספים עבור מי שאין ברשותם קרקעות פרטיות, חוסר הסבירות שבשנת היעד של התכנית, הצורך לתת פתרון לבנייה ללא היתר שהיא תוצאה של הימשכות הליכי התכנון לאחר שנים רבות בהן תכנית המתאר המקומית כלל לא היתה מעודכנת, ועוד.

למרות ההתייחסות החיובית של דו”ח החקירה לטענות המתנגדים, הוועדה המחוזית חיפה החליטה בחודש נובמבר 2013 לדחות את המלצות החוקרת בכל הנוגע להיבטים כוללים של התכנית, ומחקה בבת אחת כמעט כל ההמלצות שהציעה החוקרת במטרה לתת מענה למצוקות של תושבי ברטעה בתחום הדיור, התשתיות והפיתוח המקומי. הוועדה המחוזית התעלמה מהצורך למצוא פתרונות ארוכי טווח לצרכי האוכלוסייה המתגוררת ביישוב ברטעה, כפי שמתחייב ממהותה של תכנית מתאר מקומית ופגעה בעיקרון השקיפות של ההליך המינהלי. לאור זאת, בחודש אפריל 2014 הוגש ערר על ההחלטה של הוועדה המחוזית.

קבצים להורדה

ברטעה – התנגדות, PDF

ברטעה – ערר סופי 02-04-2014