English | العربية

גדרות, חומות וצדק סביבתי

ינואר 2004

גדרות וחומות מציאות של הפרדה – בשנים האחרונות הולכים ומשתנים פני השטח בישראל – גדרות וחומות נבנות באזורים שונים כשמטרתן ניתוק והפרדה. תשומת הלב הציבורית, בישראל ומחוצה לה, מתמקדת במערכת גדרות ההפרדה בגדה המערבית. בנייר עמדה זה מבקשות יעל פדן, אדריכלית, ושולי הרטמן, אנתרופולוגית, להפנות את תשומת הלב לגדרות ולחומות המוקמות במהירות גם בתחומי הקו הירוק.

המסמך המלא, PDF