English | العربية

גינות משחקים בשכונות הפלסטיניות של ירושלים המזרחית

בשכונות הפלסטיניות בירושלים המזרחית, יש מחסור חמור בתשתיות ושירותי ציבור, לרבות גינות משחקים. בעוד שבשכונות הישראליות ישנן מאות גינות משחקים, בשכונות הפלסטיניות קיימות פחות מ-20 והן אמורות לשרת כ-40% מתושבי העיר (כ-400,000 נפש).

למחסור כה גדול בשטחי ציבור משמעות שלילית על חיי היום יום בשכונה ובמיוחד על התפתחותם התקינה של ילדים. בהיעדר גינות ייעודיות מוצאים הילדים מקומות משחק מאולתרים, פעמים רבות במגרשים ריקים ובכבישים. כך הופכות שעות המשחק והפנאי לשעות של סכנה.

על מנת להתמודד עם מצב זה, צוות ירושלים המזרחית בעמותת במקום עוסק מאז 2015 בקידום פיתוחן של גינות משחק ציבוריות בשכונות הפלסטיניות בירושלים המזרחית. הגינות שאנו מקימים אינן רק גינות משחק אלא גינות בהן הקהילה עומדת במרכז – הגינות נבחרות, מתוכננות ומטופחות יחד עם הקהילה ובהתאם לרצונות של חבריה, וכך הן משמשות גם לחיזוק הקהילה. עצם המעורבות של הקהילה מסייעת גם במניעת  ונדליזם והידרדרות של המרחב הציבורי. תהליך הבחירה, אם כן, כולל עבודת שטח מרובה, סנכרון עם מידע תכנוני ותאום עם אגף שפ”ע (שיפור פני העיר) בעיריית ירושלים. תהליך התכנון נעשה יחד עם הקהילה מהשלבים הראשונים ביותר. צוות העמותה מעורב לכל אורך התהליך, כגורם מתכלל ומוביל של כל כל בעלי העניין.

הגינה הראשונה נפתחה בסור באהר בפברואר 2016. הגינה השנייה נפתחה בואדי אל-ג’וז באפריל 2018. בימים אלה (סתיו 2019), הגינה השלישית – בראס אל-עאמוד – נמצאת בשלבי ביצוע אחרונים ואנו עסוקות בבחירת השטח לגינה הבאה.