English | العربية

ג’סר א-זרקא

בין השנים 2016 עד 2019 ליוונו מספר הליכים תכנוניים ביישוב ג’סר א-זרקא, שהוא היישוב הערבי היחיד השוכן על חוף הים התיכון בתחום מדינת ישראל. מדובר באחת הרשויות המקומיות הצפופות והעניות במדינה, אשר מוקפת מכל עבר על ידי גבולות טבעיים ומעשה אדם: שמורת טבע נחל התנינים, קיבוץ מעגן מיכאל, כביש החוף, קיסריה והים התיכון עצמו.

תושבי ג’סר א-זרקא סובלים מא ומתמיד מהעדר שטחים לפיתוח מקומי ומצפיפות בנייה גדולה ביותר. צעירים רבים דוחים את מועד נישואיהם בגלל מחסור בדירות. מי שיכולים ממשכים לחיות יחד עם ההורים לאחר חתונתם, וכאשר מתאפשר מפצלים את בית ההורים או בונים תוספות ללא היתר כדי לייצר פתרון דיור בסיסי עבורם ועבור ילדיהם, וכך גדלה הצפיפות בתוך בית המגורים של המשפחה הגרעינית.

פעילות במקום התמקדה בשתי תכניות משמעותיות שקודמו בשנים האחרונות: השכונה המערבית ותכנית המתאר הכוללנית ליישוב, מתוך מטרה לשפר את פרטי התכנון ולהביא לתוצאות טובות יותר עבור היישוב ותושביו.

התנגדות לתכנית “מערב ג’סר”

תכנית מס’ 353-0190348 “מערב ג’סר”, הציעה להקים שכונת מגורים חדשה ובה כ-600 יח”ד על קרקעות מדינה בסמוך לחוף הים. מדובר בתכנית חיונית ביותר עבור תושבי המועצה מכיוון שפרט למתחם זה, כמעט ואין קרקעות מדינה פנויות לבנייה למגורים.

במקום הגישה התנגדות לתכנית יחד עם קבוצת תושבים במטרה להתאים את הוראות הבינוי למאפיינים החברתיים של האוכלוסייה המקומית וכדי לשנות את ההוראות שלה ביחס לדרכי הגישה למתחם. הוראות הבינוי אמנם לא שונו, אך הצלחנו להביא לכך שתנאי למימוש מלא של המתחם יהיה בחינה מחודשת של דרכי ההגעה אליו ובמידת הצורך ביצועה של דרך גישה חדשה מצפון היישוב ולאורך נחל התנינים.

התנגדות לתכנית מתאר כוללנית לג’סר א-זרקא

הליך הכנתה של תכנית המתאר הכוללנית מס’ 353-0191023 נמשך מספר שנים, אך בסופו של דבר לא נתנה מענה ראוי לצרכיהם התכנוניים של התושבים והמועצה. בשל כך בחודש ינואר 2017 הגשנו התנגדות לתכנית המתאר  וביקשנו לדחות אותה ולהורות על הכנתה של תכנית חדשה שתתחשב במאפיינים הייחודיים של היישוב ותספק לתושבי ג’סר א-זרקא עתודות קרקע ברות יישום בפרק זמן סביר וללא התניות. במקביל לכך הוגשו התנגדויות של המועצה המקומית ושל עשרות תושבים אשר בקשו לדחות את התכנית המוצעת בגלל העדר פתרונות ראויים עבור המועצה, ומצד שני התנגדויות של גורמים אחרים אשר ביקשו לדחות את התכנית בגלל ההרחבה המוצעת הבלתי מידתית לטענתם של שטחי הפיתוח של ג’סר א-זרקא.

ההתנגדויות לתכנית המתאר נדונו בפני חוקר במהלך 2017 ונדחו רובן ככולן, כמו גם הערר שהגשנו על החלטה זאת בשיתוף פעולה עם הרשות המקומית. כן הושגה התחייבות של הוועדה המחוזית שנרשמה בהוראות התכנית לכך שיתקיים הליך סדור של מעקב ובקרה אחר יישומה של התכנית אחת לשלוש שנים על מנת לבחון את הצורך בעריכת שינויים בה.