English | العربية

דאר אל חנון

חוות דעת תכנונית

2005

‘במקום’ התבקשה להכין חוות דעת תכנונית שתלווה עתירה של תושבי דאר אל חנון. העתירה הוגשה בעקבות החלטה של מוסדות התכנון לדחות תכנית מתאר להכרה ביישוב שהגישו התושבים.

בתי דאר אל חנון קיימים מאז שנת 1925 על קרקע בבעלות פרטית. אף על פי כן, מעולם לא טרחו רשויות המדינה לקדם או ליזום תכנון באזור זה. כיום מתגוררות ביישוב כ-80 נפשות בתשעה בתים. במסגרת ניסיונות מתמשכים לקבל הכרה ביישובם פנו תושבי הכפר לעמותת ‘במקום’, בבקשה להכין חוות דעת תכנונית שתלווה עתירה מנהלית.

לצורך הכנת חוות הדעת נפגשנו עם תושבי המקום וסיירנו באזור, למדנו את הנימוקים שהעלו מוסדות התכנון כנגד הסדרת היישוב, ובדקנו את משמעות ההכרה ביישוב ביחס לתכניות הארציות והמחוזיות התקפות במקום. מצאנו כי הטיעונים שהועלו עד כה כנגד הכרה ביישוב לוקים בחלקם בחוסר דיוק, בפרשנות מוטעה של המצב התכנוני, באפליה תכנונית ובפגיעה בזכויות התכנון של התושבים. כמו כן מצאנו כי למרות שמוסדות התכנון נסמכו לא אחת בטיעוניהם על “מגבלות תכניות המתאר”, למעשה רוב פרשנויותיהם לתכניות אלו מוטעות ומטעות. כך למשל בהתייחסותם לתמ”א 22 ליער וייעור. בעוד שהוועדה המחוזית טענה שהיישוב דאר אל חנון נמצא על שטח המסומן כ”שטח יער” ועל כן מתן מעמד תכנוני ליישוב נוגדת את הוראות התמ”א, הנכון הוא כי היישוב אינו מסומן כיער ועל פי תמ”א זו לא סותר את הוראותיה. חוות הדעת הראתה באופן גורף כי אין מניעה מכוח תכניות המתאר החלות על האזור (מחוזיות וארציות) להכיר ביישוב. בנוסף, הצענו מספר חלופות תכנוניות בהן ניתן לאפשר את ההכרה התכנונית והמוניציפלית ביישוב דאר אל חנון.

חוות הדעת נדחתה לבסוף.

דאר אל חנון – חוות דעת תכנונית, PDF