English | العربية

דאר אל חנון

רקע

היישוב דאר אל חנון ממוקם בואדי עארה. היישוב הקרוב אליו ביותר הוא ערערה, הנמצאת במרחק קילומטר מזרחה. בתי דאר אל חנון קיימים מאז שנת 1925 על קרקע בבעלות פרטית. אף על פי כן, מעולם לא טרחו רשויות המדינה לקדם או ליזום תכנון באזור זה. כיום מתגוררות ביישוב כ-80 נפשות בתשעה בתים. למעמד היישוב כ”בלתי-מוכר” יש השלכות רבות על חיי היומיום של התושבים, בין היתר נמנע מהם לפתח תשתיות, לשפר ולהרחיב את יישובם, וחמור מכך: בתים רבים נהרסו ונגד אחרים תלויים ועומדים צווי הריסה.

מדיניות תכנון לא שוויונית

הסוגייה התכנונית של היישוב דאר אל חנון אינה מקרה בודד, כי אם חלק מתופעה רחבת היקף הנוגעת ליישובים ערבים ותיקים רבים בארץ, עבורם מסרבת המדינה להסדיר תכנון כחוק. יש לציין שהמדיניות שנוקטות הרשויות נגד יישובים אלה היא מדיניות של אפליה כנגד האוכלוסייה הערבית והבדווית. לראיה, במגזר היהודי לא קיימת תופעה של אי הכרה ביישוב ותיק והפיכת תושביו לעבריינים עקב התרחבות טבעית של מגוריהם, ואף ההפך הוא הנכון.

רקע למאבק תושבי היישוב

עד לפנייתם ל’במקום’ באמצעות עו”ד סלאח אבו חוסיין, מיצו התושבים את האפשרויות המעוגנות בחוק להגשת התנגדויות לרשויות התכנון, בנוגע לאי ההכרה ביישובם, בתכנית המתאר המחוזית החדשה (תמ”מ 6) אשר הוסיפה להתעלם מקיומם. עקב תקדים של אישור יישוב בסטטוס דומה באזור, החליטו התושבים להכין תכנית מתאר ליישוב דאר אל חנון, אולם זו נדחתה על ידי מוסדות התכנון. באמצעות עורך דינם, הגישו התושבים עתירה מנהלית כנגד החלטות מוסדות התכנון שלא לקבל את התכנית. לצורך כך התבקשה ‘במקום’ להכין חוות דעת תכנונית שתלווה את העתירה.

הריסת כביש הגישה ליישוב

בעקבות הריסת כביש הגישה אל הכפר, אשר נסלל על ידי התושבים ופעילי ‘תעאיוש’ במהלך נובמבר 2007, פנינו אל שר הפנים, מאיר שטרית, בבקשה חוזרת להכיר בכפר כשכונה של ערערה, פתרון המוסכם על כל הנוגעים בדבר, למעט משרד הפנים. בפנייתנו הצגנו את עיקרי מסקנותינו מחוות הדעת, ממנה עולה כי אין שום הצדקה תכנונית לאי ההכרה בכפר. התשובה שקיבלנו משר הפנים אינה מספקת, ואנו עדיין מנסים למצות את ערוץ התקשורת עם השר.

בנוסף, פנינו אל ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אשר קיימה דיון מיוחד בנושא בעקבות הריסת הכביש, בבקשה לקרוא לנציגי משרד הפנים (שלא טרחו להגיע לדיון ועדת הפנים) לקיים פגישה מקצועית עניינית בנושא הכפר יחד עם נציגיו ועמנו, במטרה לקדם פתרון תכנוני לכפר.