English | العربية

דיור למשפחות ערביות בירושלים

רקע

במארס 2001 פנתה אל במקום קבוצת ערבים אזרחי המדינה, ילידי הגליל, החיים ועובדים בירושלים. הסיבה לפנייה היתה הקושי שחברי הקבוצה, שהגיעו לירושלים במסגרת תפקידיהם, מקצועם או נסיבות חייהם, נתקלו בו במציאת פתרונות דיור בעיר, ובכלל זה בדרך של רכישת דירות מקבלנים, רכישת דירות מיד שנייה, או בדרך של רכישת קרקעות לבנייה. מצוקת הדיור שנתקלו בה היתה אף לגבי שכירת דירות מתושבי ירושלים, שגילו חשדנות כלפי דיירים ערביים. הקושי במציאת פתרונות דיור היה לגבי מערב העיר ומזרחה כאחד.

הצעות לפתרון

‘במקום’ ראתה את תפקידה בהגברת הנגישות של חברי הקבוצה למידע על תכניות שבהתהוות, ובמתן גיבוי וידע מקצועי לגבי תהליכי התכנון הרלבנטים. הנסיון הראשון שנעשה על ידי הקבוצה היה בדיקת האפשרות של רכישת דירות חדשות במסגרת תכניות בנין עיר לשכונות ערביות חדשות. תכנית אחת כזו הוכנה על ידי משרד השיכון ב – 1995, וכללה כ – 70 יחידות דיור באזור ואדי ג’וז, אולם מעולם לא קיבלה תוקף. כצעד ראשון ניגשה במקום לבדיקת הישימות של פתרון במסגרת תכנית בנין העיר האמורה. לשם כך נערכו מספר פגישות בין נציגי הקבוצה לאדריכל התוכנית. מהפגישות הללו עלתה המסקנה שהתכנית לא תאושר בעתיד הנראה לעין ושבמקום לא תוכל לסייע בהחייאתה. עקב כך פנתה ‘במקום’ לבירור סיכויי המימוש של תכניות בנין עיר אחרות, ויזמה פגישה עם גורמים בעירייה ביחד עם נציגי הקבוצה, על מנת לברר מצב עדכני של יוזמות תכנוניות בתחום זה. פגישות אלו הובילו את צוות במקום, בשיתוף עם נציגי הקבוצה, להנחה שקלושים הסיכויים למציאת פתרון במסגרת בנייה ציבורית, ושיש לפנות לחיפוש יוזמות מתאימות במגזר הפרטי. בפברואר 2002, הביאה ‘במקום’ לידיעת הקבוצה מידע שהגיע לידינו לגבי תכנית בנין עיר, המצויה על סף הפקדה, במסגרתה מתוכננות כ – 100 יחידות דיור באיזור בית צפאפא. נערכה פגישה בין נציגי הקבוצה לבין אדריכלית התוכנית. בפגישה עמדו על היתרון שבמיקום התכנית והפוטנציאל הגלום בה, וכן על העקרון שבגיבוש קבוצה גדולה ככל האפשר שתוכל לקחת על עצמה ייזום של פרוייקט בסדר גודל כזה.

סיכום

מסיבות שונות בחרה הקבוצה שלא להמשיך ולהשתלב במסגרת פרויקט זה ולימים אף התפרקה, בעיקר בשל אכזבה מנסיונות רבים שלא צלחו למציאת פתרון דיור בדמות פרוייקט המוצע לקבוצה כולה (בדומה לפרוייקטים ברחבי הארץ המוצעים ליוצאי צבא, למורים, לחרדים וכיו”ב) וממציאת פתרונות חלקיים לפרטים בתוך הקבוצה.

לקריאה נוספת: בנייה ביוזמה ציבורית במגזר הערבי – נייר עמדה