English | العربية

דרושה נציגות חברתית לא עוד נציג לממשלהב-26.3.2023 התקיים דיון בוועדת הפנים של הכנסת בשני תיקונים לחוק התכנון והבנייה. מטרת התיקונים לשנות את הרכב ועדות התכנון כך שיוגדל מספר הנציגים מטעם הממשלה בוועדות השונות.

לקראת הדיון הצטרפנו לאגודה לזכויות האזרח ולסיכוי-אופוקלכתיבת נייר עמדה המפרט את הסיבות להתנגדות שלושת הארגונים לתיקונים. נייר העמדה נשלח ליו”ר ולחברי.ות ועדת הפנים של הכנסת. טענו בו כי הגדלת חלקם של נציגי הממשלה במוסדות התכנון תפר באופן קיצוני את האיזונים שבקושי מתקיימים בין הגורמים השונים במוסדות התכנון, לאור שליטת השלטון המרכזי כבר היום באותם מוסדות. הדגשנו גם את הפגיעה החריפה בזכותם של האזרחים הערבים לשוויון בתחום הדיור, התכנון והקרקע.

על מנת למזער את הפגיעה דרשנו להוסיף לוועדות נציגים של ארגונים חברתיים ושל רשויות מקומיות כנגד כל נציג נוסף של משרד ממשלה. עוד דרשנו לעגן בחוק התכנון והבנייה את זכותה של החברה הערבית לייצוג הולם בכל מוסדות התכנון ובכל הגופים המקצועיים שפועלים לצדם.

בדיון שהתקיים בוועדה עמדתנו התקבלה חלקית. ראש מטה התכנון הלאומי במשרד הפנים הודיע על כוונה לקדם הצעת חוק ממשלתית שבה יתווספו גם נציג לרשויות המקומיות ונציג חברתי.