English | العربية

דרכים לשילוב דיור בר השגה בתכניות לדיור לאומי

דו”ח של הקואליציה לדיור בר השגה

נובמבר 2012

דיור בהישג יד הינו נושא תכנוני חשוב אשר טרם הוסדר דיו במדיניות ובחקיקה.
תמ”א 35 והרפורמה במקרקעין מתייחסות לדיור בהישג יד באופן כללי בלבד. לעומתם, חוק הוד”ל מפרט לראשונה שלושה כלים אופרטיביים חשובים, אשר בהם טמונה האפשרות להתמודדות אפקטיבית עם מצוקות הדיור השונות על ידי יצירת מלאי תכנוני מגוון של יחידות דיור המותאמות לכלל האוכלוסייה. לכן, חשוב כל כך להכיר את הכלים השונים הכלולים בחוק זה, על בוריים, ולעמוד על שילובם בתכניות המוגשת לוועדות לדיור לאומי במחוזות השונים.

במסמך זה מבקשת הקואליציה להביא בפני חברי הוד”לים וגורמים נוספים המשפיעים על עריכת התכניות לדיור לאומי, כגון היזמים הציבוריים (רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון) ומתכננים מטעמם, מידע מרוכז ותכליתי על האפשרויות הקיימות בחוק הוד”לים לצורך מתן מענה למצוקות הדיור בישראל ושילוב דיור בהישג יד בהיצע התכנוני.
מטרת מסמך זה לסייע בהבנת האפשרות הטמונה בחוק הוד”לים ויביא, הלכה למעשה, ליישום סעיפי החוק הקשורים ביצירת מלאי תכנוני מגוון ואיכותי של יחידות דיור בגדלים שונים ובצורות חזקה שונות, לרבות השכרה לטווח ארוך והשכרה בהישג יד. המסמך מציג כלים אלו באופן ברור ומבהיר את הדרכים ליישומם בתכניות המקודמות במסלול הוד”ל.

דרכים לשילוב דיור בר השגה בתכניות לדיור לאומי, PDF