English | العربية

הזכות לדיור: הגנה על זכויותיהן של קהילות ערביות ויהודיות מוחלשות בלוד באמצעות תכנון שיתופי

פרויקט משותף עם שתי”ל

2011-2014EU logo 300dpi

מימון: האיחוד האירופי בישראל
העמדות בדף אינן משקפות בהכרח את עמדות האיחוד האירופי
יוזמה ומימוש: במקום – מתכננים למען זכויות תכנון, שתי”ל-מיסודה של הקרן החדשה לישראל

בין השנים 2011 עד 2014 קידמה במקום יחד עם ארגון שתי”ל פרויקט “הזכות לדיור”, אשר הציב לעצמו כיעד כללי את קידומן של זכויות הקהילות הערביות והקהילות היהודיות המוחלשות בעיר לוד בתחומי הדיור ותנאי המחיה המשופרים. מטרתו של הפרויקט היא לאפשר את קיומה של סביבת חיים איכותית ובת קיימא עבור התושבים הנוכחיים בשכונות העיר לוד.

התוצרים של הפרויקט נועדו לספק כלים למתכננים, תושבים ונבחרי ציבור, אשר נשענים על ראיית המקום, אופי התושבים והמורכבות הייחודית של העיר לוד.

ההמלצות הפרטניות שבאות לידי ביטוי בשני מקרי הבוחן, מתבססות על עבודת מחקר שנערכה בתוך השכונות פרדס שניר ובנית, ושולבו עם ידע ונתונים בעלי משמעות בקנה מידה עירוני. ההמלצות הפרטניות, כמו גם ההמלצות הכלליות בנושא של מדיניות דיור, הצעות לקידום תכנון מפורט בשכונות ערביות והערות לתכנית המתאר המקומית, הנמצאת בשלבי הכנה, מתמקדות בחיזוק היבטים חברתיים בהליכי התכנון.

מטרת הפרויקט

קידום זכויות הקהילות הערביות והקהילות היהודיות המוחלשות בעיר לוד בתחום דיור ותנאי המחיה המשופרים.

יעדים פרטניים

 1. העלאת רמת הידע וההבנה של הרשויות בעיר לוד ומתכנניה לזכויות, למגבלות ולצרכים התכנוניים של שכונות ערביות ושכונות מעורבות (יהודיות-ערביות), וכן לבעיות ולמכשולים המעכבים את פיתוחן והצעת פתרונות תכנון אפשריים.
 2. העצמת יכולותיהן של קהילות מקומיות ערביות ויהודיות מוחלשות להשתתפות פעילה בתהליך התכנון השכונתי והעירוני, דרך תכנון שיתופי באמצעות מודלים, סדנאות, ומפגשי ייעוץ.

פעילויות

 1. סקר כולל של המצב התכנוני של העיר לוד וניתוח המצב התכנוני בעיר.
 2. עריכת מחקר חברתי-תכנוני לגבי צרכים, העדפות ומכשולים בשני מקרי בוחן: שכונה ערבית (פרדס שניר) ושכונה מעורבות (בנית).
 3. ניסוח עקרונות וכיווני תכנון עבור שתי השכונות, ששימשו כמודל עבור שכונות אחרות.
 4. הכנת המלצות תכנון המבוססות על סקר המצב התכנוני.
 5. הגדרת מטרות משותפות עם מספר תושבים.
 6. מפגשים עם תושבים וקידום מעורבותם במחקר העומק ובניסוח עקרונות תכנוניים.
 7. עריכת סדנאות עם מנהיגות ערבית מקומית, נציגי שכונות מעורבות ופעילים קהילתיים, לצורך הצגת ממצאי המחקר ומקרי הבוחן ודיון בהמלצות.
 8. פגישות ייעוץ עם מקבלי החלטות להצגת הממצאים וההמלצות של הפרויקט.
 9. כנס ציבורי  להצגת הפרויקט וחלק מהפעילויות שהתקיים ב 22.1.15

לקריאת הדו”ח המלא על שכונת פרדס שניר: פרדס שניר מסמך מסכם

לקריאת הדו”ח המלא על שכונת בנית: שכונת בנית מסמך מסכם