English | العربية

היישוב מולדה

התנגדות

יוני 2008

‘במקום’ הגישה התנגדות לתכנית לוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה, מחוז דרום, נגד תכנית להקמת יישוב שבו לא תהיה הכרה בכל התושבים. ההתנגדות הוגשה עם נציגי התושבים שהופלו לרעה.

ההתנגדות מציינת כי אין סיבה תכנונית שלא לכלול את השטח עליו יושבים המתנגדים בתחום היישוב המוצע מולדה, כיוון שתנאי השטח וייעודי הקרקע התקפים במקום זהים לשטחים שנכללו בתחום היישוב. כמו כן, מדגישה ההתנגדות כי בני שבט אל-הואשלה, לא זו בלבד שאינם זוכים להכרה ולהסדרה תכנונית במסגרת תכנית המתאר המקומית ליישוב מולדה, גם תכנית המתאר המחוזית החלקית למטרופולין באר שבע (תמ”מ/23/14/4) אינה מכירה בהם כתושבי הכפר אלע’רא הסמוך. שתי התכניות מתעלמות משאיפתם לסיים שנים רבות של חיים בתנאים מחפירים בכפר בלתי מוכר, בין היתר בשל התעלמותם של מוסדות התכנון ורשויות המדינה מקיומם של התושבים בשטח זה.

בני השבט שואפים לשמר ולהמשיך את אורחות חייהם, את הקשרים הבין-משפחתיים, את החיבור לקרקע ואת צורת ההתיישבות הכפרית קהילתית חקלאית המתאימה ביותר עבורם. מסגרת זו תספק מקורות תעסוקה ופרנסה בתחומים הקרובים לחייהם כיום, כדוגמת המרעה והחקלאות.

תוצאות

הדיון בהתנגדויות התקיים ב-22.9.08, בפני הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה, מחוז דרום. במהלך הדיון הציגו נציג משפחת אל-הואשלה ונציג ‘במקום’ את הטענות התומכות בצירופם לתכנית היישוב מולדה. ועדת ההתנגדויות ביקשה לקבל נתונים נוספים על המשפחות המתנגדות, כולל איתור מדויק של אזור מגוריהן ביחס לתכנית המוצעת, כדי שיהיה לה בסיס מידע רחב יותר לצורך קבלת החלטתה.

בדיון פנימי שנערך ב-15.12.08, נדונה ההתנגדות מחדש על סמך מסמך שהוגש לוועדה, ובו הנתונים שדרשה. ועדת ההתנגדויות החליטה לקבל את ההתנגדות ולהורות על הוספת שטח של כ-630 דונם לתחום היישוב . הנתונים שנמסרו לוועדה ישמשו בסיס פרוגרמטי לתיקון תכנית המתאר של היישוב מולדה.

מולדה – ההתנגדות אל הואשלה, PDF

מולדה – החלטת הוועדה המחוזית, PDF