English | العربية

הילד קייס שילם בחייו על הזנחת התשתיות בירושלים המזרחית

בשל הזנחת תשתיות הניקוז בשכונות ירושלים המזרחית, מים זורמים בתעלות פתוחות בתוך שכונות מגורים. הילד קייס אבו רמיילה שיצא למכולת נפל וטבע.