English | العربية

הישוב הבדווי דקייקה בדרום הר חברון

חוות דעת תכנונית, חוות דעת אנתרופולוגית

נובמבר 2011

חוות דעת אלו הוגשו במסגרת עתירה שהוגשה בעניינו של הכפר הבדווי דקייקה, השוכן בדרום הר חברון בשטח C. העתירה הוגשה נגד כוונת רשויות המנהל האזרחי ושלטונות הצבא להעביר את תושבי הכפר לישובים הקרובים אליו.

חוות הדעת נכתבו והוכנו על ידי אדריכלים, מתכנני ערים ואנשי מקצוע מתחומי החברה והמשפט.

חוות הדעת ניתנו לתמיכה בעתירת הכפר דקייקה נגד המפקד הצבאי. הן מנתחות את המצב התכנוני והחברתי הקיים, את הצרכים של תושבי הכפר, את ההצעות של המנהל האזרחי עבור התושבים וכן ממליצה על פתרונות תכנוניים ראויים לאוכלוסייה.

אורח החיים של הרועים הבדווים קשור, תלוי ומתממש במרחב שבו כפר המגורים מהווה רק חלק אחד. הכפר הוא המקום בו הם גרים, אבל המרחב המקיף אותו הוא המרחב בעזרתו הם מתקיימים – בו הם רועים את עדריהם, בו מצויים בורות המים שלהם. תיאור זה נכון, לא רק לגבי אוכלוסיית הכפר דקייקה, אלא לגבי כל שכניהם במרחב, ועל כן על תושבי דקייקה להישאר בכפרם.

חוות דעת אנתרופולוגית, PDF

חוות דעת תכנונית, PDF