English | العربية

המועצה הארצית: הגדרת ציבור לדיור בר השגה – שיקול תכנוני

גלובס, 9.10.2013

המועצה הארצית לתכנון ובנייה קבעה תקדים לפיו “”הגדרת אוכלוסיית יעד וקביעת דירות להשכרה היא שיקול תכנוני המתייחס לייעודי הקרקע ושימושיה” .  הקביעה נעשתה במסגרת הדיון בעררים שהוגשו לתוכנית 3,700 בצפון תל אביב.

לאחר שתוכניות רבות עלו על שולחן ועדות התכנון ולא קיבלו מענה בכל הקשור לדיור בר השגה, קבעה היום המועצה הארצית לתכנון ובנייה תקדים כאשר הכריעה כי “הגדרת אוכלוסיית יעד וקביעת דירות להשכרה היא שיקול תכנוני המתייחס לייעודי הקרקע ושימושיה”. אמירה משמעותית זו של מוסד התכנון העליון במדינת ישראל מהווה עוד צעד בכיוון של הגדרת המושג “דיור בר השגה” אולם באותו הזמן, הגדרה מפורטת שיכולה להתייחס גם לסוגיית המחירים והגדרות חשובות אחרות שאינן תכנוניות, עדיין נדרשות בחקיקה ממשלתית.

הקביעה האמורה של הוועדה הארצית נעשתה במסגרת הדיון שנערך בעררים שהוגשו לתוכנית 3,700, תוכנית בצפון מערב העיר תל אביב. אחד העררים, שהוגש על ידי הקואליציה לדיור בר השגה, התמקד בשאלה האם ועדות התכנון יכולות לדון רק בגודל הדירות בכל הקשור לדיור בר השגה. יש לציין שעד כה, רוב התוכניות שסוגייה זו עלתה בפניהן דחו אותה על הסף כאשר קבעו כי כל עוד הממשלה לא הגדירה בחוק מהו דיור בר השגה, לא ניתן לדון בנושא. כעת, הועדה הארצית שינתה מגמה זו והדבר עשוי להוות תקדים גם לתוכניות אחרות.
המועצה הארצית קבעה כי כל עוד לא עבר חוק דיור בר השגה, אין היא יכולה לקבוע בתכנית הוראות בעניין מחיר ההשכרה או המכירה, אולם עד שיעבור החוק אין להסתפק בהגדרת דיור בר השגה כדירות קטנות בלבד, אלה יש אפשרות לקבוע דיור להשכרה לטווח ארוך ולייעד את הדירות לאוכלוסיה זכאית, לרבות האפשרות להגביל את מכירתן או השכרתן מחדש לזכאים לאורך זמן.
בנוגע לתוכנית עליה הוגש הערר, תוכנית 3,700, הוועדה קבעה כי קבוצת הזכאים תוגדר כזכאי משרד השיכון לפי הגדרתם בחוק הלוואות לדיור. לעמדת הוועדה, רק קביעה כזו תבטיח שהדיור בר השגה לא יירכש על ידי משקיעים אלא ישמש לחסרי דיור שזקוקים לדירות קטנות וזולות יותר. עוד קבעה המועצה כי ככל שיעבור חוק דיור בר השגה, שיסמיך את מוסד התכנון להוזיל את הדירות המוגדרות דיור בר השגה, ניתן יהיה להכיל את הוראותיו על אותן יחידות המוגדרות דיור בר השגה במסגרת התכנון המפורט.
לדברי עו”ד גיל גן מור מהאגודה לזכויות האזרח: “מדובר בהחלטה חשובה מאוד שנותנת כלים מגוונים בתחום של דיור בר השגה לוועדות התכנון המקומיות, אולם אנו עדיין סבורים כי הכלי המרכזי בדיור בר השגה צריך לכלול דיור במחיר מוזל שמתחשב בהכנסה של הזכאים. אנו קוראים לממשלה למהר להעביר את התיקון לחוק ולקבוע את התשתית המשפטית להכללת דיור בר השגה בתוכניות, אחרת נראה שתוכניות גדולות כמו תוכנית צפון מערב תל אביב יוכלו לתת רק מענה חלקי לצורך בדיור בר השגה בארץ. ההזדמנות לתיקון החוק היא כבר כאן, במסגרת הרפורמה התכנונית שדיוניה מתחילים בשבוע הבא”.
לדברי האדריכלית שרי קרוניש מעמותת ‘במקום’: “חשיבותה של ההחלטה של המועצה הארצית בכך שהיא מכירה בדיור בר השגה כנושא תכנוני מובהק ומנסה להרחיב את סל הכלים הקיים ליצירתו. על גישה זו לחלחל במהרה לכל מוסדות התכנון כדי שיוכלו לעשות את המצופה מהן לשיפור מצב הדיור בישראל: ייצור של תשתית תכנונית ארוכת טווח לדיור מכיל, שוויוני ובר השגה”
כזכור תכנית הענק בצפון מערב תל אביב, זכתה לביקורת ציבורית נרחבת ומעל 20 עררים הוגשו בעניין התכנית. במסגרתה של התכנית עתידות להיבנות כ-12 אלף יחידות דיור. מספר היחידות המיועדות לדיור בר השגה עומד על כ-2,160 יח”ד ועוד 1000 יח”ד המוגדרות קטנות.

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000884580#FromSearchPage