English | العربية

המחאה החברתית – הזדמנות לשינוי

עקרונות מדיניות דיור חברתית

7 באוגוסט 2011

כארגון הפועל זה למעלה מעשר שנים למען חלוקה שוויונית של המשאבים במרחב ולתכנון ראוי לכל קבוצות האוכלוסייה, ‘במקום’ תומכת ושותפה למחאה החברתית ורואה בה הזדמנות מהמעלה הראשונה לשינוי השיח וסדרי העדיפויות של הממשלה, בכלל, ובתחום הדיור, בפרט.

דיור הולם וסביבת מגורים נאותה משפיעים באופן מכריע על נגישותו של האדם לשירותים ראויים בתחומים כגון חינוך, בריאות, ואף קובעים במידה רבה את מרחב האפשרויות שלו בתחום התעסוקה. בעשורים האחרונים, התרחשה ירידה דרסטית במעורבות הממשלה בתחום הדיור, והעברת מרכז הכובד לשוק הפרטי. תהליך זה גרם להעמקת הפערים בחברה תוך דחיקתה של אוכלוסיה בעלת שיעור הכנסה נמוך לאזורי מגורים בלתי ראויים, והנצחתם של ריכוזי העוני הגדולים. יתרה מזו, העדר מדיניות דיור חברתית בישראל והפקרת התחום הזה בידי השוק הפרטי, הפכו את הדיור מזכות בסיסית למשאלת לב שאיננה בת השגה אף עבור משקי בית רבים ממעמד הביניים המבוסס יותר.

כמי שפעלו ופועלים לאורך שנים להנחלתו של תכנון חברתי המבוסס על צדק ושוויון, ולקידומו של דיור ראוי לכל קבוצות האוכלוסייה, אנו קוראים לממשלה:

    • להטיל את כובד משקלה לקידומו של דיור בהישג יד מכיל, דיור המשלב קבוצות אוכלוסיה מרקע ורמת הכנסה מגוונים, באותה סביבת מגורים, אלה לצד אלה, על מנת לאפשר גם לתושבים שהכנסתם בינונית-נמוכה ליהנות משירותים והזדמנויות הזמינים באזורים אמידים יותר. יש לחייב יזמים להקצות חלק מהדירות שנבנות על קרקעות ציבוריות ופרטיות כאחד לדיור מוזל, הן בתמריצים והטבות והן בחקיקה; 
    • לשנות את מדיניותה בתחום הדיור הציבורי, להגדיל באופן משמעותי את היצע הדירות עבור משפחות עם הכנסה נמוכה ואנשים עם מוגבלות, ולדאוג לתחזוקתן הנאותה; 
  • להטמיע שיקולים חברתיים, ובעת הצורך תרבותיים, בהליכי התכנון ובהקצאות הקרקע. על הממשלה להבטיח פתרונות תכנוניים אשר יענו על הצרכים של כל קבוצות האוכלוסייה, לרבות אוכלוסיות שצורכיהן ייחודיים, ויאפשרו דיור הולם, תשתיות ושירותים, ושוויון הזדמנויות של ממש גם לאזרחים הבדואים והערביים בישראל.

צוות ‘במקום’ וחברי הנהלתה קיימו מפגשים, הרצאות וחילופי רעיונות במאהלים במקומות שונים בארץ.

10 נקודות לקידום מדיניות דיור חברתי