English | العربية

המלצות להכנת תכניות מתאר חדשות במסגרת יישום החלטת הממשלה 922

נייר עמדה

מאי 2017

החלטת ממשלה מס’ 922 מחודש דצמבר 2015, אשר הקצתה כ-15 מיליארד ש”ח לפיתוח וקידום כלל ההיבטים של החברה הערבית, בין השאר גם בתחום של תכנון, בנייה ופיתוח מקומי, קובעת בין היתר, שעל מינהל התכנון להשלים “[…] תכנון מתארי עדכני בכלל יישובי התכנית העולים על 5,000 תושבים במהלך החומש.” ההחלטה מחייבת את המדינה ליזום הכנתן של תכניות מתאר חדשות בכל אותם יישובים, להשתתף במימון עריכתן של תכניות מפורטות הכוללות איחוד וחלוקה על קרקעות פרטיות, להכין תכניות מפורטות על קרקעות מדינה, לממן חלק מעלויות הפיתוח בשכונות חדשות, לשדרג תשתיות בשכונות וותיקות, ועוד. כמו כן, במהלך הדיונים בעניין תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה (“חוק קמיניץ”), נאמר, כי טרם אכיפת החוק יעשה מאמץ להגדיר מחדש את התחום לפיתוח מקומי ביישובים הערביים, על מנת להגדיל את השטח המיועד לבנייה למגורים ובדרך זאת לתת מענה מסוים לבנייה ללא היתר.

במשך השנים נערכו לא מעט תכניות מתאר, ותכניות מפורטות, לאור תפיסות משתנות במדיניות התכנון כלפי היישובים הערביים. תכניות אלה לא תמיד ענו על הצרכים האמתיים של האוכלוסייה והרשויות המקומיות. הניסיון מהליכי התכנון שקודמו החל משנת 2000 מלמד שתכניות מתאר רבות שמגיעות לשלב מתקדם של הפקדה ואישור אינן נותנות תשובה מלאה לכלל המצוקות הקיימות בנושא של תכנון ופיתוח מקומי ביישובים הערביים. מכאן שתכניות המתאר התקפות ביישובים רבים אינן מעודכנות, אינן תואמות את צרכי האוכלוסייה, ולעתים אינן ניתנות ליישום.

לאור כל אלה צפוי בשנים הקרובות גל של תכניות מתאר חדשות וגם תכניות מפורטות ביישובים ערביים, אשר תבחנה מחדש את השטחים המיועדים לפיתוח מקומי בכל אחד מהם, בנוסף להסדרת הבנייה הקיימת ללא היתר. במטרה לסייע לחברים במוסדות התכנון ברמה המחוזית והארצית בבואם לדון על תכניות מתאר ו/או תכניות מפורטות משמעותיות ביישובים ערביים הוכן נייר עמדה המציג סדרה של המלצות בתחום התכנון. המסמך מפרט את החסמים השכיחים לפיתוח מקומי ומשרטט עקרונות מנחים לצורך הכנתן של תכניות מתאר חדשות אשר מביאים בחשבון את הצרכים והמנהגים הייחודיים של החברה הערבית, על סמך לימוד הלקחים מתכניות העבר.

ההמלצות מתבססות על ניסיון שנצבר על ידי עמותת ‘בִּמקוֹם’ בעקבות מתן סיוע תכנוני במספר רב של יישובים ערביים, וכן ניתוח תכניות מתאר והליכי תכנון במקרים רבים אחרים. חלק מההמלצות פורסמו במסגרת מחקר מקיף אודות תכניות מתאר ביישובים הערביים והוצגו כבר בפורומים שונים, בין השאר בפני צוות 120 יום שעסק בבחינת הבעיות והכשלים שבפיתוח מקומי ביישובים ערביים והמלצותיו היוו בסיס להחלטת ממשלה מס’ 922.

ניתן לומר שאנחנו נמצאים בפתחה של מדיניות תכנון חדשה כלפי יישובים ערביים אשר נועדה לפתור את מצוקת הדיור הקיימת בהם. המבחן נמצא לא רק ביישום יעיל של ההחלטות השונות, אלא גם בשינוי אמיתי של מדיניות התכנון כלפי הרשויות המקומיות הערביות, כך שהתכניות החדשות תתקנה טעויות שנעשו בעבר ותיתנה מענה ראוי ואמתי לצרכים של היישובים הערביים ותושביהם.

לקריאת נייר העמדה המלא