English | العربية

הפקעה לצרכי ציבור

הליך שבמסגרתו עוברת קרקע פרטית לבעלותה של רשות ציבורית. החוק מאפשר לרשות מקומית לבצע הפקעה לצורכי ציבור (כבישים, גנים ציבוריים ועוד). הרשות המקומית חייבת לשלם לבעלי הקרקע רק במקרה שהשטח המופקע עולה על 40 אחוזים מגודל החלקה. המונח “שטח מגרש ברוטו” מתייחס לשטח המגרש לפני ההפקעה. המונח “שטח מגרש נטו” מתייחס לשטחו אחרי שהוקטן כתוצאה מהפקעה.