English | العربية

הצעת חוק הרשות לפיתוח בנגב (חוות בודדים)

נייר עמדה

יוני 2009

הצעת חוק “חוות בודדים” – הצעת חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון – מיזם חקלאי-תיירותי בנגב) הנה הצעת חוק הבאה להכשיר ולאפשר הקמה של “התיישבויות בודדים” בנגב. התיישבויות אלה מאכלסות בד”כ משפחה אחת, אשר זוכה לשטח אדמה נרחב לצרכי מגורים ולצרכי חקלאות ו/או תיירות. התיישבויות אלו מהוות אמצעי עבור המדינה לשמירה על הקרקע מפני שימושם של אזרחי המדינה הערבים.

‘במקום’ יוצאת כנגד הצעת חוק זו, המבוססת על אפליה והפרה של זכויות אדם. הצעת החוק הזו מכופפת את עקרונות התכנון למען אינטרסים צרים של “שמירת קרקעות מדינה” והיא מנוגדת למדיניות ולעקרונות התכנון אשר נקבעו בתכניות מתאר ארציות, כמו הצורך בחיזוק יישובים קיימים והבעייתיות שבפיזור נקודות יישובים קטנות (תמ”א 35).

המסמך המלא, PDF