English | العربية

הקואליציה לצדק חברתי בהתחדשות עירונית

                        

בשנים 2018-2017 חברה עמותת במקום עם שלושה ארגונים נוספים להקמת הקואליציה לצדק חברתי בהתחדשות עירונית. הקואליציה הורכבה מארגוני חברה אזרחית ואקדמיה ששמו להם למטרה להטמיע היבטים חברתיים בתהליכי התחדשות עירונית בישראל, זאת תוך מתן דגש על מעורבות פעילה ואפקטיבית של התושבים בכל שלבי התהליך, ויצירת כלים ופתרונות שישפרו את רווחתם ויגנו עליהם מדחיקה.

דגש מיוחד ניתן במסגרת פעילות הקואליציה לאוכלוסיית יוצאי אתיופיה וצרכיה ולמדיניות הדיור הממשלתית כלפי אוכלוסייה זו. הקואליציה שואפת לסייע לאוכלוסיית יוצאי אתיופיה בהתמודדות עם תהליכי התחדשות עירונית לשם העצמת האוכלוסייה והגברת השפעתה על תהליכים אלו.

הארגונים השותפים שלנו בקואליציה:

מרכז הגר – מחקר ופיתוח מדיניות דיור חברתי: המרכז הוא גוף אוניברסיטאי הפועל בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב והוקם על מנת לפתח ידע וכלים חדשים בתחום הדיור ולקדם מדיניות שתאפשר דיור הולם, נגיש ובהישג יד לבעלי הכנסה בינונית ונמוכה. המרכז פועל באמצעות מחקר אקדמי יישומי, גיבוש הצעות חקיקה, פיתוח כלי מדיניות חדשים וליווי פרויקטים ‘מחוללי שינוי’ בתחום הדיור.

אגודת יהודי אתיופיה – האגודה קמה ב-1993 ופועלת לקידום מדיניות שוויונית, סגירת פערים ושיפור תנאי החיים ליוצאי אתיופיה בישראל באמצעות פעילות מול מקבלי ההחלטות, תקשורת, חקיקה, כלים משפטיים, ועוד. האגודה פועלת בכל הרמות והדרגים של קובעי המדיניות ובחברה כדי לשנות את התפיסות הרווחות הממקמות את יוצאי אתיופיה כקבוצה אחידה וחלשה. ״אנו שואפים להטמיע את התפיסה שיוצאי אתיופיה הם קהילה הטרוגנית, חלק בלתי נפרד מהמרקם החברתי- כלכלי-תרבותי של ישראל, על מנת ליצור חברה מתוקנת וצודקת, ללא דעות קדומות, פטרונות, אפליה על רקע אתני וסטראוטיפים גזעניים.״

תנועת תרבות – תנועה ארצית שמפעילה רשת של אמנים-מחנכים שיוצרים תרבות ואמנות מקורית יחד עם הקהילות בפריפריות הגיאו-חברתיות. בנוסף, תנועת תרבות משמשת כמסלול הגשמה לנוער וצעירים יוצרים הפועלים לעיצוב דמותה של החברה הישראלית.

במסגרת הקואליציה נכתבו שלושה ניירות עמדה כבסיס לקידום מדיניות בנוגע להיבטים החשובים לכל אחד מהארגונים השותפים.

נייר העמדה שכתבנו עוסק באסדרת המיפוי החברתי בהליכים של התחדשות עירונית. לקריאה כאן

נייר העמדה שכתבו שותפינו בהגר בנושא מעמדם של שוכרי הדירות בהתחדשות עירונית. לקריאה כאן

נייר העמדה של שותפינו באגודת יוצאי אתיופיה למען קליטה ישירה של העולים מאתיופיה. לקריאה כאן

כדי שהתערבות הקואליציה תהיה קונקרטית בחרנו להיכנס לשכונה בה מקודם פרויקט פינוי-בינוי ממסדי, ובה מתגוררת אוכלוסייה גדולה של יוצאי אתיופיה. לצורך כך, נבחרה שכונת רמת אליהו בראשון לציון בה מקודם פרויקט בינוי-פינוי-בינוי רחב היקף ובה כארבעים אחוזים מהתושבים הם יוצאי אתיופיה. הפרויקט ברמת אליהו מקודם על ידי עיריית ראשון לציון ועל ידי משרד השיכון באמצעות מינהלת פינוי-בינוי שכונתית שהוקמה ב-2016 על-ידי עיריית ראשון לציון.

לקריאה נוספת על פעילות הקואליציה ברמת אליהו והמיפוי החברתי שנערך שם – כאן