English | العربية

הקמת היישוב מולדה – שבט אל הואשלה

רקע

תכנית 109/02/28 נועדה להקים את היישוב מולדה, במטרה להסדיר את ההתיישבות הבדווית של “פזורת אל-עטרש ואל-הואשלה הצפוניים”, המתגוררת מדרום לכביש 31, במרחב שבין היישובים חורה וכסייפה. למרות המאמץ שהושקע בעריכת התכנית ובמתן פתרון התיישבותי הולם למשפחות השונות המתגוררות באזור, הותירה התכנית חלק משבט אל-הואשלה ללא מענה תכנוני, בעוד יתר בני השבט זוכים להכרה ולהסדרה.

בני שבט אל-הואשלה “הצפוניים” מתגוררים בשני מקומות במרחב היישוב המוצע: קבוצה אחת, המונה כ-800 אנשים, מתגוררת מדרום לכביש 31, ונכללה בתחום היישוב; לעומת זאת, קבוצה שנייה, המונה כ-200 אנשים ומתגוררת מדרום לגבול התכנית המוצעת, לא נכללה בתחומה. בני שבט אל-הואשלה “הצפוניים” מתגוררים במקום זה כ-300 שנה, על אדמותיהם.

ביוני 2008 הגישה ‘במקום’, בשיתוף עם נציגי התושבים שהופלו לרעה, התנגדות לתכנית לוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה, מחוז דרום.

תוצאות

ועדת ההתנגדויות החליטה לקבל את ההתנגדות ולהורות על הוספת שטח של כ-630 דונם לתחום היישוב. הנתונים שנמסרו לוועדה ישמשו בסיס פרוגרמטי לתיקון תכנית המתאר של היישוב מולדה.