English | العربية

הקמת מעקה בטון בדרום הר חברון

חוות דעת תכנונית

2006

מעקה בטון בגובה 82 ס”מ, שהוקם לכאורה מסיבות צבאיות של הגנה על הנוסעים בכביש 317 בדרום הר חברון בין ההתנחלות כרמל להתנחלות טנא, מונע מעבר כלי רכב אך גם מונע מעבר בעלי חיים והולכי רגל מבוגרים.

האגודה לזכויות האזרח, שומרי משפט ותושביו הפלסטינים של אזור הר חברון עתרו כנגד החלטה זו של הצבא וביקשו מבג”ץ להורות להסירו. ‘במקום’ הגישה חוות דעת תכנונית המחזקת את דרישת העותרים. כמו כן הוגשה חוות דעת של המועצה לשלום וביטחון שתומכת בדרישת העותרים.

חוות הדעת

מעקה הבטון מהווה מטרד בלתי נסבל לתושבים הפלסטינים של כפרי האזור. הוא מונע מעבר של כלי רכב ממונעים אך גם מעברם של בעלי חיים, עדרים ובהמות המשמשות לתחבורה ולהעברת סחורות ומשאות, מעבר של הולכי רגל כילדים, אנשים מבוגרים ואנשים עם מוגבלויות בתנועה וכלי תחבורה חקלאיים.

המצב מורכב אף יותר לנוכח הקרבה לגדר ההפרדה. נחש הבטון מגדיר מובלעת המוקפת מכל עבריה, חלקה בגדר הפרדה והמשכה במחסום הבטון. המעבר של תושבי המובלעת אל מחוץ לה ומעבר של כפריים מיישובי הסביבה אל שטחי החקלאות המצויים בתוכה, מוגבל ביותר ואפשרי רק דרך המעברים שיוותרו במעקה הבטון.

במובלעת מצויים 20 כפרים, בהם חיים 2000 נפשות. כפרים אלו קטנים מאד, רובם אינם מחוברים לתשתיות מים וחשמל, והם דלי שירותים. משמעות עובדה זו היא תלותם המוחלטת של הכפרים ביישובים הפלסטיניים המצויים מן העבר השני של הכבישים. התלות באה לידי ביטוי בכל תחומי החיים: אספקת מים ודלק, שירותי בריאות, חינוך ופרנסה. תלות זו משמעותית כל כך עד כי הקמת מכשול הבטון והפרדה מאולצת של הכפרים שבמובלעת מהיישובים הסמוכים להם תביא להידלדלותם הדמוגרפית והכלכלית של הכפרים הקטנים עד כדי סכנה להמשך קיומם בטווח הארוך.

פסיקת בג”ץ

שופטי בג”ץ אהרון ברק, דורית בייניש ואליעזר ריבלין קיבלו את עתירותיהם של האגודה לזכויות האזרח, שומרי משפט ותושביו הפלסטינים של אזור הר חברון ואת מסקנות חוות הדעת של ‘במקום’, בדיון שנערך ב-13.12.06. נשיא בית המשפט העליון לשעבר, השופט בדימוס אהרון ברק, קבע כי מעקה הבטון הוא “אמצעי ביטחוני שאינו מידתי” מאחר וניתן היה לבחור אמצעים אחרים שפגיעתם באוכלוסייה הפלסטינית הייתה פחותה, והורה לצה”ל לפרקו תוך שישה חודשים.

למרות פסיקת בג”ץ, לא פורק המעקה במסגרת זמן זו. בדיון בבג”ץ שהתקיים ביולי 2007, הקציבו השופטים 14 יום נוספים למימוש פסיקתם מחודש דצמבר. בתוך כך, מתחו ביקורת חריפה על אי יישום הפסיקה.

בעקבות הפסיקה, פורק המעקה במהלך אוגוסט 2007. בכך הוסר מכשול שכל ייעודו היה להקשות על מעבר הפלסטינים ויכולת הישרדותם באזור. יש לציין כי זו הפעם הראשונה שחומה פורקה בעקבות החלטת בג”ץ. הגדר המקיפה את התנחלות אלפי מנשה עדיין לא פורקה, וכך גם באזור חרבת ג’בארה מדרום לטול כרם, והגדר באדמות עזון ונבי אליאס ממזרח לקלקיליה.

מעקה בטון דרום הר חברון – חוות דעת, PDF