English | العربية

התנגדות להרחבת כביש 65 באזור ואדי עארה

התנגדות

פברואר 2014

ב 24 בפברואר 2014, ‘במקום’ הגישה התנגדות לתכנית המתאר ארצית לתשתיות לאומיות תת”ל/38 “שדרוג והרחבה של כביש 65”, המתייחסת לקטע החוצה את ואדי עארה. ההתנגדות מוגשת נגד תוכנית להרחבת כביש 65 ל-3 מסלולים לכל כיוון והפיכת כל הצמתים הקיימים למחלפים, תכנית ביוזמת משרד התחבורה. לצד השיפור בבטיחות לנוסעים ולהולכי רגל, ביצוע הפרויקט יגרום למטרדים רבים ועלול לפגוע במערך החיים של כל תושבי ואדי עארה.

ההתנגדות הוגשה בשם 24 תושבים מיישובים שונים בוואדי עארה ו’במקום’. חלק מהמתנגדים חברים בהתארגנויות מקומיות כמו “ואד הנשים סרחה” (צעקה) שפועלת לקידום נושאים הקשורים באיכות הסביבה ו-“קבוצת הצעירים פינא ח’יר” (יש בנו טוב) המעוניינת לקדם את איכות החיים בערערה וכפר עארה.

בהתנגדות הודגש הקשר ההדוק בין כל התושבים המתגוררים לאורך הכביש, הרואים עצמם כקהילה אחת גדולה. עבורם, הכביש משמש כציר תנועה מקומי המחבר בין השימושים השונים של הקהילה במרחב: בין הבית לבית הספר, למקום העבודה, למוקד קבלת שירותי הבריאות או למוקדי המסחר והפנאי. מכאן נובעות הבעיות העיקריות הצפויות מיישום התכנית להרחבה ושדרוג הכביש: ניתוק הקשר הישיר בין התושבים במקום לחזק אותו, חסימה של כניסות לחלק מהיישובים, פגיעה בשטחים חקלאים ובנוף המסורתי של המקום, פגיעה במסחר ועוד. לצד השיפור בבטיחות לנוסעים ולהולכי הרגל, ביצוע הפרוייקט יגרום גם למטרדים רבים ועלול לפגוע במערך החיים ארוך הטווח של כל תושבי האזור. בהתנגדות פורטו מספר פתרונות אפשריים אשר נועדו לצמצם את הנזק שעלול להיגרם מיישום התוכנית.

בנוסף להתנגדות הזו הוגשו כמה עשרות עותקים של התנגדות קצרה שסייענו בכתיבתה, התנגדויות של הרשויות המקומיות הערביות שלאורך הכביש (כפר קרע, ערערה, אום אל-פחם, מעלה עירון), של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה עירון ושל מאות תושבים (רובם בעלי קרקעות לאורך תוואי התכנית) שראו עצמם נפגעים באופן אישי מיישום התכנית.

הדיון בהתנגדויות

ב-9 למרץ 2014 התקיים דיון לשמיעת ההשגות נגד התכנית בפני חוקר, במשרדי הוועדה לתשתיות לאומיות בירושלים. עשרות תושבים מאזור ואדי עארה השתתפו בדיון והמתכננים נאווה שיר וסזאר יהודקין מ’במקום’ הציגו את ההתנגדות לתכנית . במצגת ובדיון הושם דגש על הצורך בהרחבת הכביש ובמציאת פתרונות לסכנות הבטיחותיות שלו, אך גם על הצורך בתיקון התכנית כך שתענה על צרכיי התנועה המקומית והאזורית של כלי רכב והולכי רגל כך שהפתרונות המוצעית בתכנית לא יבואו על חשבון תושבי האזור.
במסגרת הדיון נערכה, בין היתר, השוואה בין צומת הגישה המתוכנן לאום אלפאחם, לבין הצומת המשוקע באזור כפר שמריהו. בכפר שמריהו, בנסיבות דומות ובעקבות התנגדות של תושבים, שונתה תכנית המחלף כך שהכביש המהיר הועבר בנתיב שקוע, נמוך ממפלס בתי המגורים. לטענת במקום, יש לבחון אפשרויות שיקוע דומה גם ביחס למחלפים בכביש 65.

החלטת ועדת ההתנגדויות

בחודש יוני 2014 התקבלה ההחלטה של הוועדה לתשתיות לאומיות ביחס להשגות הרבות שהוגשו נגד התכנית. הוועדה החליטה לאמץ את מרבית ההמלצות של החוקר, ובכך קיבלה באופן חלקי מספר טענות שהועלו נגד התכנית על ידי מספר גדול של מתנגדים.

עיקרי הטענות שהתקבלו:

  • צמצום ככל האפשר של רצועות הקרקע המיועדות לעיצוב נוף בצדי הדרך כבר בשלב התכנון הנוכחי. כמו כן, נקבע מנגנון להחזרת שטחים שלא יהיה בהם צורך לאחר יישום התכנית ליעודם המקורי ערב אישורה של התכנית להרחבת כביש 65.
  • הפשטת הליכים לקבלת היתרים לשימוש חקלאי בקרקע בתחום מגבלות הבנייה בצמוד לכביש.
  • חובת בחינה של חלופות נקודתיות עבור מערך הגשרים והמפרידנים המוצע בשלב של התכנון המפורט לפני ביצוע. הבחינה תכלול האפשרות לשיקוע של כביש 65 או הקמת גשרים עיליים לאורך (Fly over) בהתאם למאפייני המקום. עורכי התכנית יהיו מחויבים להציג את הבחינה בפני הוועדה המקומית וגם מהנדסי הרשויות המקומיות הסמוכות לכביש ולשמוע את עמדתם בטרם אישור מסמכי הביצוע של הכביש.
  • חיוב ביצוע של הדרכים המתוכננות בתחום היישובים, אשר מחברות אותם עם כביש 65, עד להתחברות סבירה עם המערכת המקומית הקיימת בכל יישוב בעת ביצוע התכנית. זאת, למרות שחלק מדרכים אלה אינן מהוות חלק מתכנית ההרחבה של כביש 65.
  • שיפור הנגישות של הולכי רגל על ידי הוספת מעברים לחציית כביש 65.
 • תיקון הוראות התכנית כדי להבהיר מה הן ייעודי הקרקע המחייבים הפקעה מכוח אישור התכנית.

בין הנושאים שלא קיבלו מענה בהחלטתה של הוועדה לתשתיות לאומיות:

  • עריכת בחינה מחודשת של הצורך להרחיב את כביש 65 לשלושה נתיבים לכל כיוון בכל אורכו.
  • צמצום השוליים הרחבים במרכז הכביש ובשני צדדיו.
  • התחשבות בפגיעה הצפויה בפעילות המסחרית המבוססת היום על התנועה העוברת בכביש.
 • מתן קרקע חלופית במקום פיצויים בגין קרקע מופקעת.

סיכום

לתכנית הוגש מספר רב של התנגדויות, אך במהותן אלה הציפו בעיות דומות שחזרו על עצמן במקומות שונים. המתנגדים הגדולים (הרשויות המקומיות והוועדה המקומית עירון מצד אחד, והארגונים החברתיים מצד שני) העלו על הפרק את הצורך בראייה כוללת וציבורית של היבטים חברתיים ביישום התכנית כפי שהופקדה.
בעקבות שמיעת ההתנגדויות וקבלת חלק מהטענות תוקנה התכנית במובנים מסוימים. יש לקוות שלאור ההנחיה לחזור ולבדוק חלופות בשלב של התכנון לפני ביצוע וקיום ההתייעצות עם מהנדסי הרשויות, ניתן יהיה לשפר עוד יותר את אופן תפקוד הכביש ברמה המקומית.

קבצים להורדה

הודעה לעיתונות על הגשת ההתנגדות, 6.3.2014