English | العربية

הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל

אוגוסט 2004

רפורמה במנהל מקרקעי ישראל – עמדת ‘במקום’ כפי שהוגשה לוועדת גדיש שמונתה כדי להמליץ על הרפורמות במינהל מקרקעי ישראל.
המסמך מתייחס לארבעה נושאים מרכזיים:

1. סמכויות התכנון של ממ”י

2. מארג היחסים בין קק”ל לממ”י

3. הרכב מועצת מקרקעי ישראל

4. הפרטת קרקעות ציבוריות

עמדת ‘במקום’ היא כי השינויים במערך הארגוני של מינהל מקרקעי ישראל צריכים להביא להנהגת מדיניות שוויונית בהקצאת משאבים של קרקע ציבורית ופיתוח בין כלל אזרחי המדינה בעת תכנון ופיתוח הקרקעות. כדי לצמצם ככל האפשר פערים חברתיים וכלכליים הקיימים בין קבוצות אוכלוסייה שונות, על מינהל מקרקעי ישראל להנהיג שוויון בהקצאת משאבים ולפעול ככל האפשר על מנת לממש עקרונות בסיסיים שמטרתם השגת שקיפות, קידום זכויותיהם של קהילות ופרטים מוחלשות בכל הקשור להליכי תכנון ופיתוח וחתירה לקראת הגשמת עקרון הצדק החלוקתי בכל הקשור למשאבי הקרקע במדינת ישראל.

למסמך המלא PDF