English | العربية

הרפורמה בתכנון ובנייה

הצעת חוק התכנון והבנייה- תש”ע 2010 עברה בקריאה ראשונה בכנסת ב17 במאי 2010 ועוררה ביקורת ציבורית רחבה. הצעת החוק, שכונתה גם ‘רפורמת המרפסות’ ו’רפורמת הולילנד’, כוללת שינוי יסודי של חוק התכנון והבנייה על ידי תיקון והוספה של מאות סעיפים ותתי-סעיפים על החוק הקיים תוך ארגון מחדש של מנגנוני התכנון והבנייה בישראל.

לאורך השלבים השונים של קידום החוק טענו כי עצם היוזמה לרפורמה בחוק התכנון והבניה היא מבורכת. אך, יחד עם זאת, הרפורמה שהוצעה איננה לוקחת בחשבון את המורכבות הרבה של התכנון המרחבי והשלכותיו מרחיקות הלכת. היא אינה נותנת משקל ראוי לחשיבות של האיזונים והבלמים בתהליכי התכנון, לאמצעי הבקרה הציבורית בתהליך התכנון וכמעט שאינה מתייחסת להיבטים חברתיים וקהילתיים בו.

במשך כשנתיים נידונה הצעת החוק כמעט מידי יום שלישי בוועדה משותפת מיוחדת בכנסת לנושא, להכנת החוק לקריאה שניה ושלישית. ב20 במרץ 2012, בימים האחרונים של מושב הכנסת, החליט ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שלא להעלות את הצעת החוק להצבעה בקריאה שנייה ושלישית בוועדה, לאחר שלא הצליח להגיע להבנות לגביה עם מפלגות הקואליציה ש”ס וישראל ביתנו.

במהלך השלבים השונים של הדיון בהצעת החוק הגשנו יחד עם האגודה לזכויות האזרח והאגודה לצדק חלוקתי שורה של ניירות עמדה המפרטים את התנגדויותינו לחוק. המטה לתכנון אחראי, המאגד שורה של ארגונים חברתיים וסביבתיים ובו חברה גם ‘במקום’, יצא בקמפיין ארוך ומקיף נגד הרפורמה. באפריל 2013, זכה המטה ב”גלובוס הירוק”, האוסקר הסביבתי של ישראל, על ההצלחה בבלימת הרפורמה.

קישורים

ועדת הפנים והגנת הסביבה– עמוד הצעת החוק באתר הכנסת
אנטי צדק חברתי– אתר המאבק של המטה לתכנון אחראי
עמוד הקמפיין נגד הרפורמה באתר ‘במקום’

ניירות עמדה (PDF להורדה)

הודעות לעיתונות