English | العربية

המלצות להתחדשות עירונית בראייה חברתית מתוך דו”ח התחדשות עירונית

נובמבר 2014

לאחר סקירת נושא ההתחדשות העירונית בדו”ח, אנו מציעים מספר המלצות שיסייעו לתכנון התחדשות עירונית, בדגש על ראייה חברתית.

ההמלצות מתחלקות להמלצות עקרוניות ולהמלצות מעשיות:

ההמלצות העקרוניות

שינוי יסודי בסדר היום ובמדיניות התכנון הנוגעת להתחדשות עירונית – הצבת מטרה חברתית להתחדשות עירונית, שעיקרה שדרוג תנאי המגורים של התושבים הקיימים והבטחה כי יתאפשר לכל שכבות האוכלוסייה ליהנות מן האיכויות שמציעה התחדשות עירונית.

שינוי בשיטת המימון לפרויקטים של התחדשות עירונית – התאמת התכנון לצרכי האוכלוסייה הקיימת, כולל צרכים שאינם מתחום התכנון בלבד, תדרוש מימון ציבורי. על ידי כך, יפחת כוחו של השוק והוא לא יהיה הקובע הבלעדי של אופי הבינוי. הפחתת עוצמתו של השוק תיתן ביטוי גם לשחקנים אחרים, ובראשם התושבים הקיימים.

אנו ממליצים על הצעדים הבאים במדיניות תכנון שתביא ליישומה של התחדשות עירונית בראייה חברתית:

  • חיוב עריכת אומדן צרכי דיור על ידי הרשות המקומית.
  • חיוב עריכת תסקיר השפעה חברתית-קהילתית לתכניות התחדשות עירונית.
  • חיוב ביצוע הליך מעמיק ומלא של שיתוף ציבור בפרויקט התחדשות עירונית.
  • ביצוע התחדשות עירונית אינטגרטיבית על ידי התערבות רוחבית.
  • אימוץ גישה משלבת – שילוב בין שיפוץ הקיים לבין הריסה ובנייה חדשה.
  • עידוד שיתוף פעולה פרטי-ציבורי והקמת ארגוני דיור ללא מטרות רווח.
 • מתן תמריצים לדיירים לשיפוץ והרחבת בניינים קיימים.

המלצות מעשיות

דרכים לשילוב צרכי התושבים ורצונותיהם בתכנון המוצע – גם במצב הנוכחי, כאשר שינוי מדיניות יסודי אינו נראה לעין, אפשר בכל זאת לשפר את המסלולים הקיימים להתחדשות עירונית מבחינה חברתית, על ידי נקיטה בצעדים אלה:

  • קשירה בין בנייה בקרקע פנויה לשיפוץ בנייה קיימת: יש ליצור מצב שבו רשות מקרקעי ישראל תעמיד לרשות הקבלן קרקע פנויה לבנייה בעלות מופחתת או ללא עלות, בתמורה לשיפוץ בניינים קיימים בשכונות הוותיקות.
  • ניוד זכויות בניה מפרויקט פינוי-בינוי למגרשים באזור אחר.
  • מתן פתרונות פרטניים של תמורה לתושבים הקיימים בהתחשב בצרכיהם, כגון דירה חדשה שניתן לחלקה לשתי דירות קטנות, או דירה קטנה ויתרת התמורה בכסף.
  • תקצוב פרויקט פינוי-בינוי על ידי המדינה כשהוא כולל חלק מעלויות הפיתוח שהיו מושקעות במספר דומה של יחידות דיור אילו היו מוקמות בשטח שאינו בנוי.
 • מתן תמריצים נוספים להוזלת עלויות הבנייה כגון בתחום המיסוי.

לקריאת הפרק במלואו (PDF)