English | العربية

התחדשות עירונית – קרית יובל/עיר גנים

רקע

בישראל, מרכזים עירוניים רבים נמצאים במצב של הזנחה קשה. ההזנחה קשה במיוחד בערי הפיתוח ובשכונות שנבנו בחופזה כדי לספק מענה לגלי ההגירה של שנות החמישים של המאה הקודמת.
מדיניות התכנון בישראל בחרה לקדם תכניות נרחבות של ציפוף תחת הכיסוי של התחדשות עירונית, בעיקר באמצעות תכניות פינוי-בינוי. בתהליך של פינוי -בינוי, יזם פרטי מקבל מידי הרשות המקומית היתר להריסת מתחמים קיימים שבהם קיימת צפיפות נמוכה יחסית ובניית מגדלי מגורים רבי קומות תחתם. כיוון שהיזם מונע ממניעים של רווח כלכלי, הוא אינו מעוניין לקחת בחשבון את הצרכים הסביבתיים, החברתיים והכלכליים של הקהילה הקיימת.
לטענת המדינה, עלות הפרויקטים הללו נופלים כולם על היזם, אך למעשה המדינה משקיעה משאבים ציבוריים עצומים בתכנונם.

נתונים

ב 2011, הושקעו 98 מיליון ש”ח בתכנון 137 פרויקטים של פינוי בינוי. מתוכם, רק 10 קיבלו היתרי בנייה ורק 2 מהם יצאו אל הפועל.
מלבד הבזבוז הניכר של כספי ציבור, יוזמות כגון אלה מהוות סכנה סביבתית למשל בגלל התעצמות זיהום האוויר ממכוניות וצמצום השטחים הפתוחים.
כמו כן, אין התייחסות לשינויים חברתיים וכלכליים העשויים להיגרם בעקבות יוזמות הציפוף העירוני הקיצוניות הללו.
לעיתים קרובות, תכניות פינוי בינוי מתוכננות בשכונות בהן האוכלוסייה אינה יכולה לספוג את תוספת ההוצאות הקשורות במגדלים רבי קומות. לכן, אם תכניות כאלה תמומשנה, האוכלוסיה ממעמד סוציו-אקונומי נמוך יותר תאלץ להתפנות לאזורי פריפריה.

פעילות במקום

תושבי קרית יובל/עיר גנים פנו ל’במקום’ בבקשה לסייע להם במאבק נגד תכנית המתאר שמתכננת העירייה לשכונות, הכוללת תכניות פינוי-בינוי.
הסיוע כולל:

    1. מינוף הבחירות הקרובות לעיריית ירושלים כדי לקדם פתרונות אלטרנטיביים להתחדשות עירונית, הכוללים ציפוף מתון יותר תוך הדגשת הקיימות הסביבתית, הכלכלית והחברתית הספציפית בכל קהילה. 
    1. ניתוח תכניות ובחינת אלטרנטיבות כדי לספק מידע לתושבים אשר יוכלו לגבש עמדה מושכלת בנוגע ליוזמות תכנוניות אשר יש להן השפעה על בתיהם ועל חייהם.
  1. קיום במפגשים עם מקבלי החלטות ועם מועמדים למועצת העיר ועבודה תקשורתית.