English | العربية

התחום האסור

מדיניות התכנון בכפרים הפלסטיניים בשטח C

יוני 2008

התחום האסור מתאר את המציאות התכנונית בשטח C, וחושף את הכלים התכנוניים שבהם נוקטת ישראל כדי לצמצם במידת האפשר את הגידול באוכלוסייה הפלסטינית באזור, המקיף כ-60% מאדמות הגדה המערבית.

מאז הקמתה, סייעה ‘במקום’ פעמים רבות לכפרים פלסטיניים בשטח C, שאינם מוכרים על ידי השלטון הישראלי ושעבורם לא הוכן תכנון עדכני. כפרים אלה סובלים מתופעה מתמשכת ורחבת היקף של הריסות מבנים ותשתיות.

הסיוע הנקודתי ש’במקום’ ניסתה להושיט לכפר זה או אחר, הוביל אותנו עד מהרה למסקנה כי הריסות הבתים הן סימפטום לבעיה עמוקה יותר: התעלמותה של ישראל מצרכי האוכלוסייה הפלסטינית בשטח C ומדיניות שמטרתה להגביל את התפתחותם של היישובים הפלסטיניים באזור. כדי לבחון מדיניות זו לעומקה נדרשה מסגרת רחבה יותר, החורגת מעבר לבעיות הקונקרטיות של תושב פלסטיני זה או אחר, שלביתו הוצא צו הריסה. הדוח הנוכחי נועד לספק את נקודת המבט הכוללת.

אנו תקווה שהמידע והנתונים, הנחשפים כאן בחלקם בפעם הראשונה, יובילו לשינוי במדיניות הישראלית באזור, ויאפשרו לפלסטינים החיים בשטח C לקבל את הזכויות הבסיסיות המגיעות להם בתחומי התכנון והבנייה.

הדו”ח המלא, PDF